ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 12:37
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިއެއް
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް
މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާނީ ކ. ގާފަރުގައި
 
އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެގޮތުން މާލެއާ ކައިރި ސަރަހައްދެއްގައި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ކ. ގާފަރުގައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގާފަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާ ކައިރި ސަރަހައްދެއްގައި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަބަބާހުރެ އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މި އަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އާންމުކޮށް އިއުލާން ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާފަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް މަދުކޮށް ވަރޗުއަލްކޮށެވެ. 40 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި، މަސްވެރިކަމުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ ދޯންޏަކަށް ޚާއްސް އެވޯޑެއް ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ. އެވޯޑް ލިބިފައިވާ އެއްފަރާތަކީ، ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ކުންފުނިތަކަށް މަސްކިރާފައިވާ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވާ ގދ. މަޑަވެއްޔަށް ނިސްބަތްވާ "ކަމަނަ" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެވެ. މިއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަކީ ގދ. މަޑަވެއްޔަށް ނިސްބަތްވާ، ސައުތުގޭޓް ސާދިގު ހަސަނެވެ. މިއުޅަނދުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޖުމުލަ 675 ޓަނުގެ މަސް ކުންފުނިތަކަށް ކިރާފައިވެއެވެ.

މިއެވޯޑް ލިބިފައިވާ ދެވަނަ ފަރާތަކީ، ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން "ރަންދުވެލި" ދޯންޏެވެ. މިދޯންޏަކީ ރަސްދޫގެ ދުވެލި ގްރޫޕް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް، ނިސްބަތްވާ އުޅަނދެކެވެ. މިއުޅަނދުން ޖުމުލަ 154 ޓަނުގެ ކަންނެލި ކުންފުނިތަކަށް ކިރާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ސާރުކާރުން މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ގާފަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ދާދި ފަހުން  ށ. ފޯކައިދޫ މަސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ކުންފުނިތަކުން މަސް ގަންނަނީ އެންމެ ރަނގަޅު އަގުގައި ނޫން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން އެކަމަށް ނުވަދެ މަޑު ކުރަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް ޖާގަދިނުމަށް ކަމަށާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައެއް މަސްވެރިން ވަނީ ރަށުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މަހުގެ ހަމަ އަގު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

މަސްވެރިންގެ މި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަން ބައްލަވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ސަރުކާރުން އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށާއި ކުރީ ސަރުކާރުން މަސް ގަންނަމުންދިޔައީ ގެއްލުމުގައި ކަަމަށެވެ. އޭރު މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށާއި ބައެއް މަސްވެރިން މަހުގެ އަގު ދަށްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި މިފްކޯ އިން މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ކަމަށެވެ. އަދި މިފްކޯއިން މީގެ ކުރިން މަސް ބޭރުކުރަމުން ދިޔައީ ޗާޓަރ ބޯޓެއްގައިި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިފްކޯއިން މަސް ބޭރު ކުރަނީ އަމިއްލަ އުޅަނދެއްގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޚަަރަދު ކުޑަކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްވެރިން ބާނާ މަހަަށް ހަމަ އަގު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ދެއްވުމަށް ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ކުރިއަތް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް