ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 11:56
ތިލަމާލެ ބްރިޖާއެކު ގްރޭޓަރ މާލެ އެއް ލިންކަމުން ގުޅާލާނެ
ތިލަމާލެ ބްރިޖާއެކު ގްރޭޓަރ މާލެ އެއް ލިންކަމުން ގުޅާލާނެ
ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ
ތިލަމާލެ ބްރިޖް
ތިލަމާލެ ބުރިޖު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުން ބްރިޖް އެޅުމަށް ނަގާ ލޯނަކީ، 5 އަހަރުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކާއެކު 1.57 އިންސައްތަ އިންޓަރެސްޓާއެކު ލިބިފައިވާ ލޯނެއް
 
ތިލަމާލެ ބްރިޖު އަޅަނީ އިންޑިއާގެ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ފައިސާއިން
 
މާލެއާއި ވިލިމާލެ ގުޅާލެވޭ ބައިގެ މަސައްކަތް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވޭ

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅު ގުޅުވައިލާ ބްރިޖު (ތިލަމާލެ ބްރިޖް) މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މާލެއާއި، ވިލިމާލެ އަދި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށި ގުޅުވާލައި ބުރިޖުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި، މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް ކުންފުންޏާއެވެ. މިއީ 6.7 ކިލޯމީޓަރުގެ ބުރިޖެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގުޅިފައިވާ 3 ބުރިޖް ހިމެނެއެވެ. އެއީ މާލެއިން ވިލިމާލެއަށް ގުޅުވާލައި ބުރިޖާއި، ވިލިމާލެއިން ގުޅީފަޅަށް އަދި ގުޅީފަޅުން ތިލަފުއްޓަށް ގުޅުވާލަދޭ ބުރިޖެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް ފަންޑު ކުރަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުންނެވެ. ތިލަމާލެ ބްރިޖު އަޅަނީ އިންޑިއާގެ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ފައިސާއިންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި 400 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ދިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިންގެ ބައެކެވެ. ކްރެޓިޑް ލައިންއަކީ ލޯނުތަކާ ހިލާފަށް ސަރުކާރަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ދައްކަން ޝަރުތުކޮށް ނުވަތަ ނުދައްކައި ދަންމާލެވޭ ގޮތަށް ދޫކުރާ ދަރަންޏެކެވެ. އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުން ބްރިޖް އެޅުމަށް ނަގާ ލޯނަކީ، 5 އަހަރުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކާއެކު 1.57 އިންސައްތަ އިންޓަރެސްޓާއެކު ލިބިފައިވާ ލޯނެއް ކަމަށެވެ. ލޯނު ދައްކަން ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ 15 އަހަރެވެ. ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން މުޅިއެކު 20 އަހަރު ލިބޭނެއެވެ.

3 ބްރިޖު ގުޅާލަދޭ މަގުތަކާއެކު، 6.7 ކިލޯމީޓަރަށް މި ބްރިޖު ދެމިގެންދާނެއެވެ. ހަމައެކަނި، މާލެއާއި ވިލިގިލި ގުޅާލަދޭ ފުރަތަމަ ބްރިޖުގެ ދިގުމިން ވެސް، މިވަގުތު ފެންނާން އޮތް ބްރިޖަށްވުރެ ދިގުވާނެއެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.3 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ބްރިޖެކެވެ. އެހެންކަމުން، ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން، އެ މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ނިންމަން އަމާޒު ހިފައިފައިވާ، މި ބިޔަބޮޑު މަޝްރޫޢު، ވެގެންދާނީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފެނިގެންދާނެ، އޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢަށެވެ.

Advertisement

ގްރޭޓަރ މާލޭގެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖު މަޝްރޫޢު ނިންމަން ލަނޑުދަނޑި ކަނޑަ އަޅައިފައިވަނީ، 2023 ގެ އެޕްރީލް ނުވަތަ މޭމަހާ ހިސާބަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢު ނިންމައި، މި ބިޔަ ބްރިޖު ހުޅުވިގެން ދާއިރު، މި ސަރުކާރުގެ މިވަގުތުގެ ސިޔާސަތަކީ، އެއްވެސް ޓޯލެއް ނެގުމެއްނެތި، ރައްޔިތުންނަށް އެ މަގުތަކުން، ހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެ ބްރިޖަކަށް ވުމެވެ.

ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށީގެ ތަރައްޤީގެ އައު މަޝްރޫޢުތައް، ފެށިގެންދާއިރު، މިފަދަ ބްރިޖަކުން މި ތިންރަށް މާލެއާ ގުޅާލެވިގެން ދިއުމުން، ގްރޭޓަރ މާލެއާ ގުޅިގެންދާނެ މި ރަށްތައް ވެގެންދާނީ، ތަރައްޤީގެ ކާރޫބާރު ބޮޑުވެގެންދާނެ ތަންތަނަށެވެ. ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީން، މިހާރުވަނީ، މި ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއަދު މާލޭން ފެންނާން އޮތް ނޯތު ހާބަރާއި ގުދަންތައް، ކުރިމަގުގައި އެ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުވެގެން ދާއިރު، މާލެއަށް ވެސް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް، ރާއްޖެ ޓީވީއަށް، ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލޭގެ ނޯތު ހާބަރާއި ވެއަރހައުސްތައް، މާލޭން ބަދަލުކުރާއިރު، މިހާރުގެ ނޯޓު ހާބަރުގެ ރީ ޑެވެލޮޕްމަންޓުގެ ތަސައްވުރެއް ވެސް މިހާރުވާނީ އެކުލަވާލައިފައެވެ. އެހެން ކަމުން، މާލޭގައި މިހާރު މި އޮތް ދަތިތަކަށް ވެސް ކުރިމަގުގައި ހައްލުތަކެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

މާލެއާއި ވިލިގިއްޔާއި ދެމެދުގެ ބްރިޖަށްފަހު، ތިލަފުއްޓަށްވީ ބްރިޖު ގުޅުވާލާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވުރު ވެސް މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީއާ ހިއްސާ ކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ވިލިގިނލީގެ ދެކުނުފަރާތު ފަރުމަތިން ފެންނަން އޮންނާނެ ބްރިޖަކީ ޝެޑޯ ވޯޓަރ ބްރިޖެކެވެ. އެ ބްރިޖު ދާނީ ވިލިގިނލީ ދެކުނުފަރާތުގެ ފަރުމަތިންނެވެ. އަދި ގުޅީފަޅަށް ބްރިޖު ނިމޭއިރު، ބްރިޖާ ގުޅިގެން، ގުޅީފަޅުން ދެން ފެށޭނީ އަނެއްކާވެސް ސަރާސަރު މަގެކެވެ. 6.7 ކިލޯމީޓަރުގެ މި ބްރިޖުގެ ދިގުމިން ގުނަނީ، ކަނެކްޓިން މަގުތަކާ އެކުގައެވެ. މި ބްރިޖަކީ، މިހާރު މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ގުޅިފައިވާ ބްރިޖަށްވުރެ ފުޅާ ބްރިޖެއް ނަމަވެސް، ބްރިޖުގެ ކޮންމެ ފަޅިއެއްގައި ވެސް އޮންނާނީ ދެ ލޭނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް