ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 12:09
ރަޝިޔާގެ ގަލަމެޔަރ ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން
ރަޝިޔާގެ ގަލަމެޔަރ ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން
އެންޑީޓީވީ
ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން
ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ނުގަތުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
 
ވެކްސިން ނުގެންނަން ނިންމީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ކަށަވަރުވުމުން
 
ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައެއް ނުވޭ

ރަޝިއާއިން ގަންނަން ނިންމާފައިވާ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިންގެ ނުގަތުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިިފިއެވެ.

ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ރައްކާކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، ވެކްސިން ގަތުމަށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން ލިބުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ރަޝިއާގެ ގަލަމެޔާ ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ދެއްވި ޚިތާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވެކްސިން ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިންގެ ދެ ލައްކަ ޑޯޒަށް އޯޑަރުދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިންގެ 2 ލައްކަ ޑޯޒް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި އެ ވެކްސިނަށް އޯޑަރު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެއިރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސްޕަޓްނިކްވީ ވެކްސިން ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރާ ކަމަށެވެ. މި ވެކްސިނަކީ ރާއްޖޭގައި ޖެހުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ވެކްސިނެކެވެ. އަދި މިއީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިމަރޖެންސީ ހުއްދައިގެ ދަށުން 66 ގައުމެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިނެކެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ގެނައުމަށް ހަދަންޖެހޭ އެގްރީމެންޓް ބަންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީހުން ދިރާސާކުރައްވައި ދެއްވި ރިކޮމެންޑޭޝަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ރަޝިޔާ ކުންފުންޏަށް ވެސް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފައިސާގެ މުއާމަލާތެއް އެއިރު ނުކުރެއެވެ.

ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ސިންގަޕޫރުގެ އެސްޓްރަޒެނިކާ ކުންފުނިން ގެންނަން ފައިސާ ދެއްކި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާތީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 90 އިންސައްތައަށް ވެކްސިން ޖަހާ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ.

ރަޝިއާގެ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ހަތަރު ވަނަ ވެކްސިނެވެ.

ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފެއްދި ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން 92 އިންސައްތަ ރަނގަޅު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ރަޝިޔާއިން ބުނީ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި، ޓްރަޔަލްތައް ދައްކާގޮތުން މި ވެކްސިނަކީ 92 އިންސައްތަ ރަނގަޅު ވެކްސިނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ވެކްސިނުން ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ކޮވިޑްގެ ވައިރަސްއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ކޮމެންޓް