ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 06:48
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދަނީ
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، އުއްތަމަ ފަޑިޔާރަށް ގެއެއް
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ދައުލަތުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
 
ދެ ބިލު ދިރާސާކުރަން މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައި
 
ގެއެއް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތްވަނީ، ގެއެއްގެ ބަދަލުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ތަނެއް، މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައި
 
ގެއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފި ނަމަ، ވަކިން ހުންނަންޖެހޭ އިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ދައުލަތުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބިލު ދިރާސާކުރި ސަބް ކޮމިޓީން ގެނައި އިސްލާހުތަކާއެކު އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ބިލު ފާސްކޮށްފައެެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުއްވާނެ ގެއެއް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން ނިންމީ އެ ބިލް ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެ ދެ ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވާނެ ވަކި ތަނެއް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

ވަކިވަކިން ހުށަހެޅުއްވި މި ދެ ބިލު ދިރާސާކުރަން މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ސަބް ކޮމިޓީން އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ އެ ދެ ބިލަށް ބައެއް ކުދި ކުދި އިސްލާހުތައް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން، އެ ދެ ބިލުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގެއެއް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތްވަނީ، ގެއެއްގެ ބަދަލުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ތަނެއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނޭ މި ގޮތަށް އިސްލާހުކޮށްފައެވެ.

ސަބް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވީ، ގެއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފި ނަމަ، ވަކިން ހުންނަންޖެހޭ އިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

މި ދެބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވާ ތަނަށް ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އެމްއެންޑީއެފުން ކަމަށް އިސްލާހުގައި ވެއެެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދިރިއުޅުއްވާ ތަނަށް މުވައްޒަފުން ހަަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުއްވާ ތަނަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ދެބޭފުޅުންގެ އާއިލާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ އެ ބޭފުޅެއްގެ އަނބިކަނބަލުން ނޫނީ ފިރިކަލުންނާއި، މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި 18 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނެވެ. އަށާރަ އަހަރުން މަތީގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ވެސް ކައިވެނިކޮށްގެން ނޫޅޭ ދަރިންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް ސަބް ކޮމިޓީން ގެނައި އިސްލާހުގައިވެއެވެ.

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޚާއްސަކުރެވޭ ވަކި ގެއެއް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށާއި އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް ދޭންޖެހޭ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހަސަން ޒަރީރެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދިރިއުޅުއްވުމަށްޓަކައި ޚާއްސަކުރެވޭ ވަކި ގެއެއް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށާއި، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދޭންޖެހޭ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މި ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދެވެ.

ކޮމެންޓް