ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 12:05
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން،
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން،
މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ދެބަސްވުން
ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިކޮށް، ބައްސާކަށް ނުޖެހޭ: މެންބަރު އަލީ ހުސައިން
 
މަސައްކަތްތައް ދެބައިވީ އެމްޑީޕީން ވައުދުވި ކަންކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންނުވުމުން
 
ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަންތިބޭ ބަޔަކު ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރި ނުކޮށްގެން ޝަކުވާކުރުމަކީ ދެރަވަރު ކަމެއް

ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިކޮށް، ބައްސާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަލީ ހުސެއިން މިހެން ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ ވެރިކަމުގެ ދެބާރެއް އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި އެ ދެބާރުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ދެބައިވެ، އަދި އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތް ވެސް ދެބައިވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތް ވެސް ދެބައި ވެފައިވާ މޭރުމަކުން މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވާހަކަދެއްކެވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ދެބައިވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެކަހެރިކޮށް ސަރުކާރު ހިންގަވަން އުޅުއްވުމުން ކަމަށެވެ. މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްތައް ދެބައިވީ އެމްޑީޕީން ވައުދުވި ކަންކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންނުވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައާއި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ސަރުކާރުން ފޫކަހަން ފެށުމުން ކަމަށާއި ސަރުކާރާއި ޕާޓީގެ ގުޅުން ވެސް ހީނަރުކޮށްލުމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިކޮށް ބައްސާ ހަދާކަށްނުޖެހޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރު ޒިިންމާދާރު ކުރުވައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަންތިބޭ ބަޔަކު ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރި ނުކޮށްގެން ޝަކުވާކުރުމަކީ ދެރަވަރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ނުވަތަ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްދާ އިންކުއަރީއިން ވަނީ މިކަންތައްތައް ހާމަވެފައެވެ. އެގޮތުން ވަކިވަކި ސިފައިން 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ނުކުރަން އިސްވެ އުޅުއްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންކުއަރީއަށް ހުރަސް ނާޅުއްވާނެކަން ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ކަމެއް އިތުރަށް ތަކުރާރުވެގެން ނުވާނެފަދަ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަަށާއި، ހަމަލާދިން ބަޔަކާއި މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިގެން ފިލާ ތިބި ބައެއް ހޯދާ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭކަމަަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު، ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ޕާޓީގެ ލިޑަރޝިޕް އެއްބައިވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި އިންސާފު ލިބުމުގައި ލަސްވެގެންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކޮށްފައެވެ. އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އިސްތިއުފާއ ވެސް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް