ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 14:02
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން،
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން،
އެމްޑީޕީ
ރިޔާސީ ނިޒާމު
މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމު: ބިގޭ
 
ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން
 
ރާއްޖެއަށް ކަމުދަނީ ކޮން ނިޒާމެއްތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ވަގުތާއި ހާލަށް ބަލަން ޖެހޭ
 
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަސައްވުރު ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން

މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ކަމަށާއި، މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބިގޭ ވިދާޅުވީ ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަމަށް ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބިގޭ ވިދާޅުވީ މި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަސައްވުރު ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ބިގޭ ވިދާޅުވީ މި ފަސް އަހަރު ކުރިއަށްދާން ޖެހޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ދެވެން ހުރި ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ބިގޭ ދެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުތަކެއް ވެފައިވާއިރު، މިކަންކަން ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ އެއްބާރުލުންދީގެން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިގޭ ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ތާއީދުކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކަމަށާއި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ދާކަމަށްވާ ނަމަ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްތަކަށް ވިސްނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައި ލިބޭ ފައިދާއާއި ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ލިބޭ ފައިދާ ބަލާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބިގޭ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ކަމުދަނީ ކޮން ނިޒާމެއްތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިހާރުގެ ހާލަތުގައި ބޮޑަށް ފައިދާކުރާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ކަމަށެވެ.

ހާލަތޭ މިދެންނެވީ މިވަގުތު ގައުމުގެ ހާލަތު. މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށްވުރެ ބަރުލަމާނީ. އެ ހިސާބުން އަޅުގަނޑަށް ކަމުދާނީ ބަރުލަމާނީ. އަޅުގަނޑުގެ ނިންމުން އަބަދުވެސް ނިންމަނީ އެވަގުތަކަށް ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ މި ކިޔަނީ ހަނދާން ހުރޭ ބޮޑިބަތްތެލި އެއްޗެހި ހިފައިގެން ގޮސް ތިން ބާރު ވަކިކުރާތަނުގައި އުޅޭ ހަނދާން. އެތާގައި ހުއްޓާ އެތިގަނޑު ދަމައިގެނެގެން ފުލުހުންދާތަން. އޭރުއްސުރެ މި ކިޔަނީ ތިން ބާރުވަކިކުރާ ވާހަކަ. ތިން ބާރު ވަކިކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވެރިކަމުގެ ބާރާއި، ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލްއިންސާފުގެ ބާރު ވަކިވެގެން ދިޔައީ. އަދުލްއިންސާފުގެ ބާރު ވަކިވެގެން ގޮސް ވެރިކަމުގެ ބާރު ވަކިވެގެން ގޮސް ރިޔާސީ ބާރުވެކިވެފައި އޮންނައިރެއްގައި އެބައޮވޭ ތިން ބަޔަކަށް ބެހިފައި. އެކެއްގެ އަތުން ބާރުތައް ބީވެގެން ގޮސް. އެެހެންވީމަ ގިނަ ބައެއްގެ އަތުގައި ބާރުތައް އޮތުމަކީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ގޮތޭ.
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން

ބިގޭ ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައި މިނިސްޓަރުންނަށް ތިއްބަވާނީ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް މެމްބަރުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލިސް މިއީ މިހާރު މިނިސްޓަރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރަން އޮންނަ ފަރާތްކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މާޒީގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަންކަން ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
57%
0%
43%
0%
0%
ކޮމެންޓް
12 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 15:23
ޢަލީ ރިޒުވާން
އަދިއެނޫނަސް ނަޝީދަށް ބޮޑުވަޒީރުކަންދޭން ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވާނެ. ޤާނޫނާޚިލާފަށް އެކަމެއް އަމުދުން ނުކުރެވޭނެ. 2023 ގެއިންތިޚާބު ނުބާއްވާ ތިމަންނައަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ދޭށޭ ބުނީމަ ވަރަށްހަޑި. ވެރިކަމަށް ދަހިވeތިވިޔަސް އަގަލެއްވެސް ހުންނަންޖެހޭދޯ
11 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 19:54
މުޖޫ
މިހާރު ބިގޭ އިތުރަށް މަޝްހޫރުވެ މަޤްބޫލުކަންވެސް އިތުރުވެއްޖެ. ގަޓުވެސް ފާޅުވެއްޖެ. ކެރިގެން ތޮށިގަނޑު ފަޅާލާފަ ނިކުންނެވީތީ ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ރައީސް އިބޫވެސް މި މަގުން ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަން.
11 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 17:16
ވަހީދު
މިކާކު
ގުޅުންހުރި
ސްކޫލު ހުޅުވޭއިރުވެސް ޓެކްސްްޓް ފޮތްތައް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް މިނިސްޓްރީއަކަށް ނެތް
ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ: މެންބަރު އާޒިމް
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީއަށް ވަފާތެރިވާނަން: އާޒިމް
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
މިސަރުކާރުން އަމަލުކުރަނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ނިކަމެތިކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް: އާޒިމް