ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 09:53
މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)، އަލިިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު - ފަށާއިރަށް އިންޓަރވިއު ދެއްވަނީ
މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)، އަލިިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު - ފަށާއިރަށް އިންޓަރވިއު ދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ބިގޭގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތު
ބިގޭގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފި
 
އަބަދުވެސް ކަން ކުރައްވަނީ އިންސާފުން
 
ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލި ދުވަހު ރައީސްއެއް ނުގުޅުއްވާ
 
ރައީސް އެގޮތަށް ގުޅުއްވާފައި ވިދާޅުވިނަމަ އެވަގުތަކަށް އެއީ އިންސާފުވެރިގޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނަމަ އެކަން ވެސް ކުރީމުސް

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލި މައްސަލައިގައި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ހަސަން ޒަމީލްގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ބޭރުކޮށްލުމުން އެއީ، އަލިިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)ގެ ދައުރެއް އޮވެގެން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަން ފެށިއެވެ. އެގޮތުން އެއީ ސީދާ ބިގޭ އެ މެމްބަރުންނަށް ގުޅައި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމަށް ބުނުމުން ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕްގައި ބިގޭއަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިނެވެ.

"ރާއްޖެޓީވީ"ގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ވިދާޅުވެގެން ކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ މެމްބަރަކަށް ގުޅުއްވާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހު ރައީސާ ވެސް ގުޅުއްވައިގެން ވާހަކަ ދެކެވިފައި ނެތް ކަަމަށް ބިގޭ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް އެގޮތަށް ގުޅުއްވާފައި ވިދާޅުވިނަމަ އެވަގުތަކަށް އެއީ އިންސާފުވެރި ގޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނަމަ އެކަން ވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އެސްޖީގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އަބަދުވެސް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، މެމްބަރުންނަށް ގުޅަައިގެން ކަންކަމުގައި ލޮބީ ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތުގައި އެކަންވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލި ދުވަހު މެމްބަރުންނަށް ގުޅައިގެން އެއްވެސް މެސެޖެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބިގޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބަދުވެސް މަސްލަހަތު އިސްކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި، މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ ބަލަނީ، އަޅުގަނޑަށް އެގޮތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ގުޅުއްވާނެ. އެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރހާ ކަމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު ގުޅުއްވިއަސް އަޅުގަނޑު ކުރަން. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރި ދުވަހު އަޅުގަނޑަަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުގުޅުއްވާ.... ގުޅުއްވި ނަމަ އެވަގުތަށް އެއީ އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަށް އަލުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ނަމަ އެ ވޯޓެއް ހޯދަން ޖެހިގެން ގުޅަން ޖެހުނު މީހަކަށް ގުޅަން ވެސް ގުޅާނަން.
މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)، އަލިިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަން ވައިރަލްވެގެން ދިޔުމުން ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ގުޅުއްވައި އެއީ ކިހިނެތް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއްތޯ އެއްސެވި ކަމަށެެވެ. ބިގޭ ވިދާޅުވީ، އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރައްވާނަމަ ގުޅުއްވަންވީ އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވި، މެމްބަރު ނާޒިމަށް ކަމަށާއި، އެ މެމްބަރަށް ވެސް ނުގުޅުއްވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިގޭ ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްގެން ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބޭރުކުރި މައްސަލައިގައި، އޮންނަ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވިދާޅުވި ވާހަކަ ތަކުރާރު ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ނުގުޅުއްވާ ކަމަށާއި، މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދާ އެއްތަަނަކުން ބައްދަލުވެ ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ވެސް ވާހަކަ ނުދައްކަވާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަަށް ވެސް ބިގޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ޕާޓީ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅާއަށް އަމާޒުކޮށް އެ ރައްދު ކުރި ބަސްތަކާއި، އަމަލު ކުރިގޮތް ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށް ބިގޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަންކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވުމުން، އެންމެ އަސަރު ކުރީ، އާއިލާގެ ފަރާތުން ބައެއް ބޭފުޅުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ ގުޅުއްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް