ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2021 | ބުދަ 17:16
ޔޫތް މިނިސްޓަރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޔޫތް މިނިސްޓަރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވުން
ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މަސައްކަތުން އެކަހެރިކުރައްވައިފި
 
ދައުވާ އުފުލާ ހިސާބުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން މަހުލޫފް ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
33,000.00 އެމެރިކާ ޑޮލަރު މަހުލޫފަށް ލިބިފައިވޭ
 
ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވީ ބުދަ ދުވަހު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފު މަސައްކަތުން އެކަހެރިކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާތީ ޕީޖީން ގޮތެއް ނިންމުމާއި ހަމައަށް މަހުލޫފް މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކުރުމަށް އެންގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި، ޚިޔާނާތާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި، ޕްރެޒިޑެންޝަން ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ އާއި އޭސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ތަހުގީގުގެ ތެރޭގައި، ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ގ.ހާފްސީ، އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނިންމައި، އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހު ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަހުލޫފް ހުރެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އޭރު ބަހުސްކޮށް ވޯޓަށް އެހި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސް.އީ.ޒެޑް) ބިލަށް ވޯޓުދިނުމާއި ޕީޕީއެމްގައި ދެމި ހުރުމުގެ މުގާބިލުގައި 33,000.00 (ތެއްތިރީސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު މަހުލޫފް އަށް ލިބިފައިވާކަން ތަހުގީގުން އެނގެއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، އެބިލް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން 27 އޮގަސްޓް 2014 ގައި މަހުލޫފް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާއިން ސީދާ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަށްކަމާއި، މަޖިލީހުގައި މަހުލޫފް އެ ބިލަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް ބިލް ފާސްކުރުމަށްކަމާއި، އެސް.އޯ.އެފްގެ ޗެކަކުން މަހުލޫފުގެ އެކައުންޓަށް 33,000.00 (ތެއްތިރީސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ތަހުގީގުން އެނގެންއޮތްއިރު، އެ ވޯޓަށްފަހު އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރާއި މަހުލޫފް އާއި ދެމެދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކާއި އެސްއޯއެފް ގެ ޗެކް މަހުލޫފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ތާރީޚްތަކާއި ގުޅުވުމުން، މަހުލޫފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ، އަދީބު، މަހުލޫފަށް ދީފައިވާ ރިޝްވަތުގެ ފައިސާކަން ތަހުގީގުން އެނގޭ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭސީސީން ބުނީ 33,000.00 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަކީ، ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ އަދި ސައްހަ މުއާމަލާތެއްކަން ދެއްކުމަށް އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ “ޕޭމަންޓް ރިސީވްޑް” ލިޔުމާއި، އެ ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާއިން އެސްއޯއެފް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށް، މަހުލޫފް އޭސީސީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި، ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ، ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅުވާލުމަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، މީގެކުރިން މަހުލޫފު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދައުވާ އުފުލާ ހިސާބުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 15:52
އިންސާފު
އެމްއެމްޕީއާރުސީން ނެގި ރިޝްވަތުގެ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލަން ފޭކު ލިޔުން ހައްދަން މިނިސްޓަރު މަހްލޫފަށް ލަފާދިނީ އޭސީސީގެ އޭރުގެ ނާއިބުރައީސް މުއައްވިޒު. އަދި އެލިޔުމަށް ބިނާކޮށް މަހްލޫފް ނެގި ރިޝްވަތުގެ ފައިސާއަކީ ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތުގެ ފައިސާކަމަށް އޭސީސީގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށްވެސް އޮޅުވާލާފަ، މަހްލޫފްގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވީ މުއައްވިޒް. ހަމަ އެގޮތަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީނުގެ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް އޭނަގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވީވެސް މުއައްވިޒު. ޚުދު މުއައްވިޒަކީވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއިން ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާ މީހެއް އަދި އޭނައަށް ދައުވާ ނުކުރާނެ މަތިން ޑީލެއް ހަދައި ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގއި ދޮގު ހެކިބަސް ދީފައިވާ މީހެއް.
10 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 15:17
ޑޮލަރޭ
އަޖައިބު. އަދިވެސް އެކަހެރިތަ ކުރަނީ. މިވަރަކަށް ސަރުކާރެއް ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ވާނީ. ވަރަށް ސާފުކޮށް އޭސީސީ ރިޕޯޓުގައި އެއޮތީ ބުނެފަ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއިން މަހްލޫފް ސީދާ ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާކަން ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އަދި ހެކިންގެ ބަހުން ސާބިތުވާކަން. އަދި ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލަންވެގެން ޑޮލަރު ގަތްކަމަން ހަދަން ފޭކު ލިޔުން ހުށަހަޅާ ދޮގު ބަޔާން ދިނީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ އެކަންޏެއް ނޫން މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރަންވީ. ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ ވާތީ މަނީލޯންޑަރިންގ ދައުވާވެސް ކުރަންޖެހޭ. އަދި ތަހުގީގީ އިދާރާއަކަށް ފޭކު ލިޔުން ހުށަހަޅާ ދޮގު މައުލޫމާތުދީ އޮޅުވާލާފައިވާތީވެސް ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ.