ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 20:15
މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާކުރުން
ޕްލާސްޓިކްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ތަޣައްޔަރުވޭ- މިނިސްޓަރ
 
ބައެއް ތަކެތި އިމްޕޯޓުކުރުން މަނާކުރާ ސުންގަޑިއަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައި
 
8 ބާވަތެއް މިއަދުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަވަމުންދާ ކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭންގައިވާ 8 ބާވަތެއް މިއަދުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކުރެވިގެންދާތީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައި، މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ މާހައުލު ކިލަނބުވެ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ތަޣައްޔަރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ހިތްގައިމުކަން ޕްލާސްޓިކު ކުނީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، ރަށްތަކުގެ ރީތި އަތިރިމަތިތަކާއި، ސާފު ގޮނޑުދޮށާއި، އަދި ކަނޑުފަޅުތަކަށް ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއާއި ކޮތަޅުތަކާއި އެހެނިހެން ޕްލާސްޓިކް ކުނި އަޅަމުންދާ ވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވެ، ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން ނާޒުކު ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބާވަތްތަކަކީ، ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކޮށް ގޮނޑުދޮށްތަކަށާއި، މޫދާއި ފަރު އަދި ކަނޑަށް އުކާލަމުންދާ ބާވަތްތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފާ އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން 8 ބާވަތެއް އިމްޕޯޓު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަށްކޮށް، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފާ އުކާލާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި އިމްޕޯޓުކުރުން މަނާކުރާ ސުންގަޑި އަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެބަދަލު ތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން ނޫން ބުއިންތައް އިމްޕޯޓުކުރުން މަނާކުރާ ސުންގަޑި 1 ޖޫން 2022 އަށް ފަސްކުރުމާއި، ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް ފޮށި މަނާ ކުރާ ތާރީޚް 31 ޑިސެންބަރު 2021 އަށް ފަސްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރެވިގެންދާނީ އެކި މަރުހަލާ ތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މިއަދުން ފެށިގެން އިމްޕޯޓް ކުރުން މަނާކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

1- ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ، ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ހޮޅި                   

2- ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ކާ ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، އަދި ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު

Advertisement

3- ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 30 ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު (އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި ސިންތެޓިކް ޕޮލިމަރއިން އުފައްދައިފައިވާ، އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ (ޑިގްރޭޑަބަލް) ޕްލާސްޓިކް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް

4-  ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، އިމްޕޯޓުކުރާ ސުޕާރީ

5- 250 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތަށި.

6- ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު ލައިފައިވާ ކަފަބުރު

7- 50 މިލިލީޓަރާއި އަދި އެއަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި  ލޯޝަން ފުޅި

8- ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ކުރާ  500 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް