ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2021 | ހުކުރު 11:49
ގުޅިފަޅުން ގޯތި ދޫކޮށް އެތަން އާބާދު ކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ގުޅިފަޅުން ގޯތި ދޫކޮށް އެތަން އާބާދު ކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ގޫގުލް
ގުޅީފަޅުން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަޝްވަރާ
ގުޅީފަޅު ރެސިޑެންޝަލް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
 
ޕޯޓް ޕްލޭން ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރާނެ
 
30،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް ގުޅީފަޅަށް ގެންދިޔުން އުންމީދަކީ

ގުޅީފަޅު ރެސިޑެންޝަލް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައީސް ސާލިހު އަރިހުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު، ރައީސާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތަފްސީލްތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ގުޅީފަޅު ރެސިޑެންޝަލް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރައީސް ސާލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށެވެ.

މެޔަރ ވިދާޅުވީ، ދާއިމި ގެދޮރުވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ގުޅީ ފަޅުން ގޯތި ނުވަތަ ފްލެޓް ދިނުން އެއީ މާލެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށާއި، މިހާރު ޑިޒައިން ކޮށްފައި އޮތީ ޕޯޓެއް އަޅަން ނަމަވެސް އެކަަން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެދުނު ކަމަށެވެ. ގެދޮރުވެރިކަން ހައްލު ކުރުމަށް އެތަނުން ގޯތި ނުވަތަ ފްލެޓް ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ވިދާޅުވީ، ޕޯޓް އެޅުމުގެ ނިންމުން އެއީ ކަމާބެހޭ ފަަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި، މިހާރު ހެދިފައި އޮތް ޕްލޭނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އެ ޕްލޭން އެގޮތަށް ހެދިފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ރައީސް ދެންނެވި ކަމަށްވެސް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅިފަޅުގައި ލައިޓް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފުރަތަމަ ނިންމީ އޭރު ތިލަފުށީގައި ކުނި އަންދާތީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރެވޭ ގޮތް ވުމުން ތިލަފުށީގައި ޕޯޓު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސަށް ދެންނެވި ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް މުއިއްޒު ހުންނެވިއިރު މިބަދަލުތަކާއެކު ނިންމާފައިއޮތީ މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށް، ގުޅިފަޅު ހިއްކައި އެތަނުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓު ދޫކުރުމަށެވެ.

މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، ޕޯޓް ހެދުމަށް ނިންމައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ފަސޭހަ ނުވާނެކަން ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ދެންނެވި ކަމަށާއި، އެހެން ނަަމަވެސް މާލޭ ރައްޔތުން އުޅޭ ނިކަމެތި ހާލަށް ބަލައި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގުޅީފަޅު ރެސިޑެންޝަލް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުން ކަމަށް ދެންނެވި ކަމަށެވެ.

އެތަނުގަ މިހާރު ވެއާހައުސް ނޫނީ ގުދަން ކުރުމަށް އޮތް ޖާގަ މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށް، އެތަނުގަ 30،000 އެއްހާ ރައްޔިތުންނަށް އެޅެވޭ ވަރުގެ ޖާގައެއް ސިޓީ ކައުންސިލާ އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށް އެ ބަދަލު ގެންނަން ސިޓީ ކައުންސިލާ އެކީގައި އިށީންނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވާނެ ކަމަށް... 30،000 ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު ބިނާ ކުރުމަށް އެއީ 5،000 ގޯތި އަދި ފްލެޓް. މިއީ ފެށުމެއް. މި ފެށުމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ގުޅިފަޅަކީ ގެދޮރުގެ މަންޒިލަކަށް ބަދަލުވެ، ޕޯޓު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން.
ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ

ގުޅީފަޅުގެ ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލް ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ފާހަގަކުރައްވައި، މިހާރު ހެދިފައި އޮތް ޕޯޓު އެޅުމުގެ ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެންނަން ކައުންސިލާ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ދަންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވިކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެެވެ.

މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، އުންމީދަކީ ޕޯޓް ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުވެ، ގުޅީފަޅުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހި ކަމެއް ލިބިގެން ދިޔުން ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، އާބާދީ ތޮއްނުޖެހި، މިހާރު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަށް އެތަނުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
28 މެއި 2021 | ހުކުރު 17:47
އަޙްމަދު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ސަރުކާރުން ގުޅިގެން މިފަދަ ކަމެއް ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ މިވާނީ ފަހުގެ ތަަރީހުގައިވެސް އެންމެ ރީތި ނަމޫނާ ދެއްކި ދެ މުއައްސަސާ ކަމުގައި. ރައީސް އިބޫ އަށް ވެސް ޑރ މުއިއްޒުއަށް ވެސް ފާގަތި މުސްތަގްބަލަކަށް އެދެން.