ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 12:14
ާމާލެ ސިޓީ މަގުތައް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ތެރެއިން
ާމާލެ ސިޓީ މަގުތައް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެގެ މަގުތައް ސާފުކުރުން
މުއިއްޒުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މާލޭ މަގުތައް ދޮންނަން ފަަށައިފި
 
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި "ހިތްފަސޭހަ މާލެ" އެއް ޤާއިމު ކުރުން ހިމެނޭ
 
ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލު ގެންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައިވޭ
 
މަސް މާރުކޭޓު އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ހާލަތު ބައްލަވާފައިވޭ

މާލެ ސިޓީގެ މަގުތައް ދޮވެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، މާލޭގެ މަގުތައް ދޮވެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފައްޓަވައި ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ޑރ މުއިއްޒުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި "ހިތްފަސޭހަ މާލެ" އެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ ދަށުން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ޑރ މުއިއްޒު ވަނީ މަސް މާރުކޭޓު ސަރަޙައްދުގައި މި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވާފައެވެ.

ޑރ މުއިއްޒު ވަނީ މާލޭގައި ހުންނަ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި މަސް މާރުކޭޓު އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ހާލަތު ބައްލަވަން އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. މުއިއްޒު ވަނީ އެތަންތަނުން ބައްދަލުވި ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލު ގެންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މާލޭ މަސްވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު އަދި ލޯކަލް މާރކޭޓް ޒަމާނީކުރުމާއި، “ސާފުމަގު” މަޝްރޫޢު ތައާރަފުކޮށް ރަށްވެހިންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު ހިންގާ ދެމެހެއްޓުމަކީ މުއިއްޒުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
7%
73%
0%
13%
7%
0%
ކޮމެންޓް
22 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 12:42
ބޭބޭ
ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރިކަންކަން ކުރާތީ އުފާވޭ...ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ...މާލޭ ރައްޔިތުން ތިބީ ނަތީޖާ ނެރޭ ފަރާތް ތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭގޮތަށް...
ގުޅުންހުރި