ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 22:45
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު- މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އެ ނިންމުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު- މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އެ ނިންމުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ގުޅިފަޅު ތަރައްޤީ ކުރުން
ގުޅިފަޅު ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހެދުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި
 
ގުޅިފަޅަކީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހަދަން ކައުންސިލުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
 
މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އެ ނިންމުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް
 
މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން

ގުޅިފަޅު ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރ ޑރ މުޙަައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ގުޅިފަޅަކީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހަދަން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެކަން ހުށަހަޅުއްވާނެކަންވެސް މުއިއްޒު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އެ ނިންމުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭންވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށްވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެކަންކަން ސަރުކާރާ ހިއްސާކުރާނެ މެދުވެރިއެއްކަން މުއިއްޒު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މުއިއްޒު އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން އަދި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މި ދަތިތަކަށް ލުއެއް ހޯދައިދީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
88%
0%
0%
0%
13%
0%
ކޮމެންޓް
19 މެއި 2021 | ބުދަ 13:38
ސައީދު ޤާސިމް
މީނައަށް އަޅެފަހެމިއުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ރަސްކަންލިބިގެންތަ؟؟؟