ޕްރިންސް ހެރީގެ އައު ސިލްސިލާ
ޕްރިންސް ހެރީގެ އައު ސިލްސިލާގައި ޑަޔާނާގެ ޖަނާޒާގެ މަންޒަރެއް
 
ޝޯގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު
 
ފެނިގެންދަނީ ސަންދޯކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި 12 އަހަރުގެ ހެރީ
ކ. މާލެ |
ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން
ޕިންޓްރެސްޓް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އޯޕްރާ ވިންފްރީ ގެނެސްދޭ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ބެހޭ ޓީވީ ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

އެޕަލް ޓީވީން ގެނެސްދޭ 'ދަ މީ ޔޫ ކާންޓް ސީ' ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރަން ފަށަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. މި ޝޯގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އާންމު ކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި ޓްރެއިލާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމީ ތަރިންނާއި, މަޝްހޫރު ގިނަ ބަޔަކު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު, އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވަނީ ޕްރިންސް ހެރީގެ މަންމާފުޅު ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ ޖަނާޒާގެ މަންޒަރަށެވެ.

ދެ މިނިޓްގެ ޓްރެއިލާއިން ފެނިގެންދަނީ ޖަނާޒާ ތެރޭގައި ޑަޔާނާގެ ސަންދޯކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި 12 އަހަރުގެ ޕްރިންސް ހެރީއެވެ. އެވަގުތު ބައްޕާފުޅު ޕްރިންސް ޗާލްސް, ހެރީގެ ގާތު ކޮންމެވެސް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާތަން ފެނިގެން ދެއެވެ.

ޝޯގެ ޓްރެއިލާއިން ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ވަކި ހިސާބަކުން އެ ދެކަނބަލުންގެ ދަރިކަލުން ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ.

ނަފްސާނީގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ޝޯގެ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރުންނަކީ ޕްރިންސް ހެރީ އަދި އޯޕްރާ ވިން ފްރީއެވެ. މި ޝޯގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާއިން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާއާއި, އެކްޓްރެސް ގްލެން ކްލޯޒްއާއި, ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށްވާ ފައުޒީގެ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރާ މަންޒަރުވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved