އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮކުރުން
އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރަން: ޝައުނާ
 
މި ދާއިރާ އަށް މިހާރު ވެސް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ކުރީގެ މިނިސްޓަރ މަލީހު ވެސް އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ އެއްވެސް އަލިމަގެއް ނުފެނޭ
 
އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް
ކ. މާލެ |
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ
ރައީސް އޮފީސް

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޚިތާބުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ފެށިގެން އައި އިރާ އަޅާބަލާއިރު މިހާރު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅުވެ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެއާއި ސަބްމެރީން ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލުން ގުޅާލުމުގެ އިރުތުން، ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވެސް މިވަނީ ފައިބަރ ނެޓްވަރކްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ އެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާއިން ކޮށްދެމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިބަރ ނެޓްވާރކާ ގުޅާލެވޭ ރަށްތައް އިތުރުވެ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ފައިބަރ ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދްމަތް ލިބޭކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަދިވެސް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ގިނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނެޓުގެ އަގާއި ފެންވަރަކީ އެކަމަކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތް އެއް ކަންތައް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާއި ފެންވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ ކަމަށް އަލަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޝައުނާ މިހެން ވިދާޅުވި އިރު، އެއީ މި ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. މި ސަރުކާރުގައި މިނިސްޓްރީއާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މަލީހް ޖަމާލް ވެސް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ އެހެން ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަކު ވެރިކަމަށް ތިން އަހަރަށް ވީ އިރުވެސް އެކަމުގެ އެއްވެސް އަލިމަގެއް ނުފެނި އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އެންމެ ފަހުން އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި މަގާމުން ވަކިކުރީ ވެސް އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭއާއި ބޭރުދުނިޔެއާއި ގުޅުވާލަދޭ އިތުރު ސަބްމެރީން ކޭބަލްތައް ކުރިމަގުގައި ޤާއިމްކުރުމަކީ ވެސް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކާއި ފެންވަރަށް ހެޔޮބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެ ބަދަލުތަކުގެ ހެޔޮ އަސަރު ދިވެހި އިގްތިސާދަށް ލިބި، ދިވެހިން އެދޭ ތަރައްގީ ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
14%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
29%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
21 މެއި 2021 | ހުކުރު 10:39
ނުވާނެ
ތިހެން އަނގަ ނުތަޅަ އަވަހަށް ކޮއްދީ
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 12:27
އަޅުގަނޑު
ދިރާގުންް ހައްތާ އަގު ބޮޑު ކުރަނީ ! ކުރިން 1 ޖީބީ 85 ރުފިޔާ އަށް ލިބުނު އިރު މިހާރު ލިބެނީ 90 ރުފިޔާއަށް ! ޕެކޭޖްތަކަށް މަހަކު ދޫކުރާ ފްރީ 7 ޖީބީ ވެސް އިތުރުކޮށެއް ނުދޭ ! މަދުވެގެން މަހަކަށް 15 ޖީބީ ފްރީ ކުރެވެންވާނެ !
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 05:46
ބާލައާދަނު
ދައުރު ނިމޭއިރު ވެސް މަސައްކަތްކޮއްލަކޮއްލަ ތިބޭނީ. ދެން އިތުރު ދައުރަކަށް އެދޭނީ.
raajjemv logo

All rights reserved