ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 15:47
މާލޭގައި 1977 ވަނަ އަހަރު ގާއިމު ކުރެވުނު އާރތު ސްޓޭޝަން: ބައިނަލްއަގުވާމީ މުވާސަލާތުގެ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވަނުމުގެ ދޮރަކަށްވީ މި ސްޓޭޝަން
މާލޭގައި 1977 ވަނަ އަހަރު ގާއިމު ކުރެވުނު އާރތު ސްޓޭޝަން: ބައިނަލްއަގުވާމީ މުވާސަލާތުގެ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވަނުމުގެ ދޮރަކަށްވީ މި ސްޓޭޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންފޮމޭޝަން އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
އިންފޮމޭޝަން އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ހޯދިފައިވޭތަ؟
 
އައި.ސީ.ޓީ މާޙައުލަށް ބަލާލާއިރު، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޚިދުމަތާއި އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ މިވަނީ ތަރައްޤީ ކުރެވިފަ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިހާރު އެންމެކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ގިންތިން ކުރިއަށްޖެހި، ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޤައުމަކަށްވިޔަސް، އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ހުންނަ ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް އަދިވެސް ރާއްޖެއަށް އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތުން، ކުދި ޖަޒީރާތަކެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ އެކުލެވިފައިވުމާއި، ރަށްރަށުގެ ކުދި އާބާދީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިންފޮމޭޝަން އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ މިގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، ރާއްޖޭގެ އެކަހެރި ރައްތަކުގެ އެކަހެރިކަން ކުޑަކޮށް އާބާދީ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ވަސީލަތެކެވެ.

އިންފޮމޭޝަން އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ނުވަތަ އާއްމުކޮށް މިހާރު ކިޔާގޮތަށްނަމަ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތަޢާރަފްވަމުންއައި ދުވަސްތަކުގައި، ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުކުރުމަކީ ޢިޙްތިޔާރެއް ކަމަށްވިޔަސް، މިހާރު އެދުވަސްމިވަނީ މާޒީވެފައެވެ. އަދި ޓެކޮނޮލޮޖީ އާއިނުލައި ނޫޅެވޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައެވެ. މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާލާއިރު، ޗާޕުކުރި ނޫހެއް މިހާރު (ވަރަށް މަދުންނޫނީ) ނުނެރެއެވެ. ފެނާއި ކަރަންޓު، އަދި ފޯނު ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް މިހާރު ގެއަށް ބިލެއްނާދެއެވެ. ސަރުކާރުން ދޭ ގިނަ ޚިދުމަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ދައްކަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. އަދި، މާދުރުނޫން މުސްތަގްބަލެއްގައި، ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންކުރުން މުޅިންހެން ނެތިގެންދާނެއެވެ.

ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އަންނާނެ އެއްޗެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމުންއައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް މިހާރު މިއޮތީ މިހިނދުން މިހިނދަށް ވެސް އޭގެ ބޭނުން ހިފޭ ވަސީލަތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މާލަސްތަކެއްނުވެ، އިންސާނީ ސިކުނޑިންނޫނީ ނުކުރެވޭ ބައެއްކަންކަން އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް މެދުވިރކޮށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެވެ. މިފަދަ މިންވަރަކަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރަމުންދާއިރު، މުޖުތަމައުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކީވެސް، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ލިބޭ، އަދި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބީރައްޓެހިނޫން މީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަސޭހަކަން އަޅުގަނޑުމެން އިޙްޞާސް ކުރާއިރު، ހަމަ މި ފަސޭހަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮށްފާނެ ނުރަނގަޅު ކަންކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ސަމާލު ވާންޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުނުންކުރުމަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވާ، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިވެދާނެ އެހެނިހެންކަންމުން ސަލާމަތްވެ ތިބޭނެ ގޮތްތައް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement

ފަހަކަށްއައިސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ އެކިއެކި ސްކޭމް ތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި ހުންނަ ފައިސާ ގެއްލިގެންދާ މައްސަލައެވެ. މިފަދަ ސްކޭމްތައް ހުއްޓުވާ، މުވާސަލާތީ ޚިދުތްތަކާއި ބޭންކިންގް ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުންވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާ ދަނީ ފެންނަމުންދެއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކާއިއެކު، މި މައްސަލަ ވަރަށްބޮޑަށް ހައްލުވެގެންދާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އައި.ސީ.ޓީ މާޙައުލަށް ބަލާލާއިރު، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޚިދުމަތާއި އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ މިވަނީ ތަރައްޤީ ކުރެވިފައެވެ. ރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެއާއި ގުޅުމަށް އިތުރު ސަބްމެރީން ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށްއޮތް 2 އަހަރެއްހާދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އިތުރު 3 ސަބްމެރީން ކޭބަލް ސިސްޓަމާއި ރާއްޖެގުޅާލެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ވެސް ފުޅާކުރެވި، ފައިބަރ ނެޓްވާރކާ ގުޅާލެވޭ ރަށްތައް އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނެޓު ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާއި ފެންވަރަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތްބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވި ގިނަ މައްސަލަތައް މިހާރު މިވަނީ ހައްލުކުރެވިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އައި.ސީ.ޓީ ދާއިރާއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކުރާއިރު، މި ދާއިރާގައި އަދި އިތުރަށް ކަންކަން  ކުރަން ހުރިކަންވެސް މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީކުޑަ ރަށްތަކަށްވެސް ބްރޯޑްބޭނޑް ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފުން އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް