ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 19:08
މިސްކިތެއްގައި މީހަކު ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ
މިސްކިތެއްގައި މީހަކު ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުން
ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުތަ؟
 
ރޯދައިގެ ހުކުމްތައް ބަލައި އޮޅުން ފިލުވުން
 
މި މަތިވެރި މައްސަރާ ބައްދަލުވާތީ އުފާކުރުން
 
ތައުބާވުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބެއް

މަތިވެރި ރަމަޟާންމަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި ތައްޔާރީވުމުގައި މީސްތަކުން ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އެއްބަޔަކީ ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގޭގެ ފަރުނީޗަރު ބަދަލުކޮށް، ބަދިގެ ސާމާނު ހޯދައި، ޓީވީން ރޯދަމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފާ ހުރީ ކޮން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްތޯ ބަލައި އެއަށް ވަގުތު ހުސްކުރާ މީހުންނެވެ. އަނެއް ބަޔަކީ އެމީހުންގެ ގެތައް ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރު ކުރާ ބީދައިން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތައް ވެސް ތައްޔާރުކޮށް އެމަހުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލައި ތައްޔާރީވާ މީހުންނެވެ.

ތައްޔާރީތައް ތަފާތުވި ނަމަވެސް މިދެބައިމީހުންގެ އެއްގޮތް ކަމެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ދުރާލައި ޝަޢުބާން މަހުން ފެށިގެން މިބައިމީހުން މިބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ދިޔުމެވެ. އެ

މި މާތް މަތިވެރި މަހަށް ފުރިހަމަ ތައްޔާރީއެއްވާން ބޭނުންވާ މީހެއް ނަމަ:

1 – ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުން:

ތައުބާވުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މި މަހަށް ވަކިން ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. އިންސާނާގެ މުޅި ޙަޔާތުގައި އޭނާ ތައުބާވުން މަތީގައި އަބަދުމެ ދެމިހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ކުރިމަތި ވަނީ ބަރަކާތްތެރި މަހެއް ކަމުން މިމަހާ ބައްދަލުވާ ހިނދު އިތުރަށް ހިތުނިޔަތް ސާފުކުރުމާއި ތައުބާވުމީ މި މާތް މަހަށް އަދާކުރެވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މެހެމާންދާރީކަމުގައި ވެގެންދާނެއެވެ.

2 – ދުޢާކުރުން:

މި އުތްމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ފަރާތުން ވާރިދުވެގެންެވެއެވެ. އެބައިމީހުން ރޯދަމަސް ޖެހެން ހަ މަހަށް ވުމުން އެ މަސް ލިބޭތޯ، އަދި އެ މަހާ ބައްދަލުވޭތޯ ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި އެދި ދުޢާކުރައްވައެވެ. އަދި ރޯދަމަހުގައާއި ރޯދަމަސް ނިމުމުން ބާކީއޮތް ފަސް މަސްދުވަހު އެ ރޯދަމަހުގައި ކުރެވުނު އަޅުކަންތައް ޤަބޫލުކުރައްވާތޯ ވެސް ދުޢާކުރައްވައެވެ.

އެހެންކަމުން، ރޯދަމަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ރޯދަމަހާ ބައްދަލުވުމުގެ ތައުފީގު ދެއްވުމަށާއި، މި ރޯދަމަހުގައި މާތް ﷲ ރުއްސަވާފަދަ ރޯދައާއި ރޭއަޅުކަން ކޮށް މި މަހުގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ގިނަގިނައިން ކުރާން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

3 – މި މަތިވެރި މާތް މައްސަރާއި ބައްދަލުވާތީ އެކަމާ އުފާކުރުން:

މާތްﷲގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުސްލިމުއަޅާއާ ބައްދަލުކުރާ ވަރަށް ވެސް ޚާއްސަ އަދި ބޮޑު ނިއުމަތެއްކަމުގައި މި މަސް އޭނައާ ބައްދަލުކުރުން ވެގެންދެއެވެ. އެހެނީ މިއީ ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމެވެ. ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވާލެވޭ މޫސުމެކެވެ. ނަރަކައިގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވޭ މޫސުމެކެވެ. ﷲގެ ރަޙުމަތް އޮއްސައިލެވޭ މޫސުމެކެވެ. އުފާވެރިކަމުގެ މޫސުމެކެވެ.

މި މަތިވެރި މަހާ ބައްދަލުވާތީ އެކަމާ އުފާ ކުރުމަކީ ކޮންމެ ހިތު ތެރެއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ޝުޢޫރެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މި މަހަށް ރަނގަޅު މެހެމާންދާރީއެއް އަދާކުރުމުގެ ޝައުޤު އުފެދިގެންދާނެ ކަމާމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ.

4- ރޯދަ ޤަޟާކުރުން:

މިއީ ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ގިނަ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ކުރީ ރޯދަމަހުގެ ޤަޟާކުރަން ޖެހޭ ރޯދަތައް ޝަޢުބާން މަހާ ހަމައަށް ގަޟާކޮށް ނުނިމި ހުރުމެވެ. މިއީ އޭގެ ޒާތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެކަނބަލުން ގިނަފަހަރު ފިރިމީހާގެ ވާޖިބުތަކާއި އަދި ގޭތެރޭގެ ވާޖިބުތަކުގައި ތާށިވާތަން އާދެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ޝަޢުބާން މަހު ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ރޯދަތަކެއް ޤަޟާކޮށް ނިންމުމަށް އަވަސްވެގަތުން ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ.

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ސަލަމަތުގެފާނުގެ ފަރާތުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވަނިކޮށް ތިމަން އަޑުއެހީމެވެ. "ބައެއްފަހަރު ތިމަންކަމަނާގެ މައްޗަށް ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަތައް ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ތިމަންކަމަނާއަށް އެ ރޯދަތައް ޤަޟާކުރެވޭވަރު ޝަޢުބާން މަހުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ."

ޝަޢުބާން މަހާ ހަމަޔަށް ރޯދަތައް ގަޟާކުރަން ލަސްކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ މަހުގައި ހުރިހާ ރޯދަތަކެއް ގަޟާކޮށް ނިންމުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

5- ރޯދަމަހުގެ ޙުކުމްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބަލައި އޮޅުންފިލުވުން:

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ރޯދައާއި ރޯދަމަހުގެ ފިޤްހާ ބެހޭގޮތުން މުތާލިއާ ކުރުމެވެ. ރޯދަައިގެ އަޙްކާމުތައް ބަލައި ހޯދައިގަތުމެވެ. މިއީ ފުރިހަމަ ރޯދައެއް ހިފުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ވުމާއެކު، ރޯދައާ ބެހޭގޮތުން އިލްމުވެރިން ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކާއި މަޒުމޫނުތަކާއި ލިޔުންތައް ކިޔައި، ރޯދައާ ބެހޭގޮތުން އިލްމުވެރިން ދެއްވާފައިވާ ނަސޭހަތާއި ދަރުސްތައް ބަލައި ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ގިނަގުނަ މައުލޫމާތެއް ލިބި، ރޯދައަށް އިތުރަށް ޝައުގު އުފެދި، ފުރިހަމަ ރޯދައެއް ހިފުމަށް ލިބިގެންދާ އެހީތެރިކަމެއް ކަމުގައި މިކަން ހިމެނިގެން ދާނެއެވެ.

ރޯދައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ތިމާގެ އަނބިދަރިންނަށް ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. މި މަހުގެ މަތިވެރިކަން ހޯދުމަށް ޢާއިލީ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުންވެގެން ދާނީ ލިބިގެންދާ އިތުރު ހިތްވަރަކަށެވެ.

6- ޝަޢުބާން މަހުގެ ގިނަގިނައިން ސުންނަތް ރޯދަހިފުން:

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އުސާމާ އިބްނު ޒައިދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެންނެވީމެވެ. އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ. ޝަޢުބާންމަހު ރޯދަ ހިއްޕަވާ ފަދައިން އެހެން މަހެއްގައި ތިފަދަ ގޮތަކަށް ރޯދަ ހިއްޕަވާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ " އެމަހަކީ މީސްތަކުން އެމަހަކާމެދު ޣާފިލުވެފައިވާ މަހެކެވެ. އެއީ ރަޖަބުމަހާއި ރަމަޟާންމަހާ ދެމެދެވެ. އަދި އެމަހަކީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްބަށް އަޅާގެ ޢަމަލުތައް އުފުއްލެވޭ މަހެވެ. އެހެންކަމުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަމަލު އުފުއްލެވޭއިރު ރޯދައަށް ހުންނެވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޯބިކުރައްވަމެވެ."

ޝަޢުބާން މަހުގައި އެކަލޭގެފާނު އާދަޔާޚިލާފަށް ރޯދަ ހިއްޕެވުމުގެ ޙިކުމަތް ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ޙަދީޘުން ބަޔާންވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެއީ އެމަހުގައި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލު މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް އުފުއްލެވޭ މަސް ކަމަށްވާތީއެވެ.އެހެންކަމުން ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޝަޢުބާންމަހުގައި ވީހާވެސް ގިނައަކުން ރޯދަ ހިފޭތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެކަމުގައި ވަކި މިވެނި އެވެނި ގޮތެއް ނެތެވެ. އެމީހަކަށް ހިފުނު އެންމެ ގިނައެއްކޮށް، ހިފުނު ދުވަސްތަކެއްގައި ހިފުމުން އެ ސުންނަތް އަދާ ކުރެވުނީއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމާމަދަކު ޝައްކެއް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ މާތް ﷲ ރުއްސަވާފަދަ ތައްޔާރީއަކުން ތައްޔާރީވުމެވެ. މާއްދީގޮތުންނާއި ރޫޙާނީގޮތުން ތައްޔާރުވުމެވެ.

ދުޢާއަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް މިރަމަޟާންމަހުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ. އާމީން!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް