އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ހުކުރު ޚުތުބާ

ހިތާމަވެރިކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި އެމީހަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

  • ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ވަބާއަކީ އަމިއްލައަށްމަރުވުންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
  • ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދޭ މަރުކަޒެއްގެ އެހީހޯދުމަށް ވަނީ އެދިފައި

ކ. މާލެ | 18 ޑިސެންބަރ 2020 | ހުކުރު 19:16 | 3,314

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ހުތުބާ އިއްވަނީ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ފަހަކަށް އައިސް އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރިފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ވަބާ ކަމަށާއި، ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހަކު، ނުވަތަ ހިތްދަތިކަމެއްގައިވާ މީހަކު އެނގޭނަމަ، އެމީހަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

''އަމިއްލަ ނަފްސު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލައިނުލާށެވެ'' މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ މިދުނިޔޭގައި އިންސާނާ ލެއްވުމަށް ފަހު އޭނާއަށްޓަކައި، ދުނިޔޭގައި ވާހާ ތަކެއްޗެއް ލެއްވިކަމަށާއި ބިމުގެ ޚަލީފާއެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނާ ލެއްވިކަމަށެވެ.

އިންސާނާ މާތްކަން ސިފަކުރައްވާ ޚުތުބާގައި ބުނީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ މޫނުމަތިގައި ޖެހުން އިސްލާމް ދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާކަމަށާ، އެއްވެސް މީހަކަށް ހައްގަކާ ނުލައި އުނދަގޫކުރުން ނަހީ ކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރިފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެންމެ ބޮޑު ވަބާއަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ވަބާކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ހުރި ނުރައްކާތެރިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި، މާތް ނަބިއްޔާ އެފަދަ މީހުންގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާކަމުގައި ޙަދީޘްތަކުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާކަމަށެވެ.

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބަޔާންކުރައްވައި ލޮބުވެތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވޭ މާނައީ: "ހަތިޔާރަކުންއެމީހެއްގެ ނަފުސު އަމިއްލައަށް ޤަތުލުކޮށްފި މީހާ، އެ ހަތިޔާރުން އޭނާގެ ނަފުސުޤަތުލުކުރާ ޙާލު، ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގައި އޭނާ އަބަދަށް ދެމިހުންނާނެ. އަދި ޒަހަރެއް ބޮއިގެން އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ މީހާ، އެ ޒަހަރު ބޮއިބޮއި ހުންނަ ޙާލު ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގައި އޭނާ އަބަދަށް ދެމިހުންނާނެ. އަދި ފަރުބަދައެއް (ނުވަތަ އުސްތަނެއް) ގެމަތިން ފުއްމާލައިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު ޤަތުލުކޮށްފި މީހާ (އޭނާ ފުއްމާލީ ތަނަކުން) ވެއްޓެމުންދާ ޙާލު، ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގައި އޭނާ އަބަދަށް ދެމިހުންނާނެ. އެހެންޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައިވޭ، ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ މީހާ، ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގެތެރޭގައި ދަންޖެހިފައި ހުންނާނެ

އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ދިމާވާ ކަމަށް ބުނާ ސަބަބުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި ޚުތުބާގައި ބުނީ އެއްކަމަކީ، ނަފްސާނީ ބަލި ކަމަށާއި، ފިލްމުތަކާއި ކާޓޫނުތަކުން ދައްކާ މަންޒަރުތަކުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ޝައުގު އުފެދުންކަމަށެވެ. އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކުން ބޭރުވެ، ޖިހާދުގެ ނަމުގައި، ޖާނުން ފިދާވުމަކީ ސުވަރުގެ ވަދެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ސަބަބު ކަމުގައި ބުނެ، ވިސްނައިދީ، ބަޔަކު އެކަމަށް ހިތްވަރު ދެމުން ގެންދިއުމަކީ ވެސް، އަމިއްލައަށް މަރުވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ސަބަބެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ހަގީގަތުގައި އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބު ކަމުގައި ވަނީ، ﷲ ގެ ނިޔާއަށް ނުރުހުމާއި، ﷲ އިންސާނާ އިމްތިޙާނު ކުރެއްވުމަށް އޭނާއަށް ޖައްސަވާ މުޞީބާތްތަކަށް ކެތްތެރި ނުވެވުންކަމަށެވެ. ﷲ ގެ ނިޔާއަށް ރުހުމަކީ، ނުވަތަ މިންވަރަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުނެއް ކަމަށްވާއިރު، މުސްލިމް އަޅާގެ އަގީދާއަކަށް ވާންޖެހޭނީ، ތިމާއަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ފާއިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބަޔަކު ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް، ﷲ ނިޔާ ކުރައްވާފައިވާކަމެއް މެނުވީ، ތިމާއަށް ނުޖެހޭނެކަން ގަބޫލުކުރުންކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ ހިތާމަތަކާއި ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މުސްލިމު އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ، އެކަންކަމުގެ ޙައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެނަސް އެއީ ޙަޔާތުގެ ވާދަވެރި ރޭހުން ބަލިވެއްޖެކަމަށް ބުނެ އަމިއްލައަށް ބަލި ގަބޫލުކޮށް ފަހަތަށް ޖެހުންކަމަށެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ، ﷲ ގެ ނިޔާއަށް ނުރުހުންކަމަށާއި، އެ އިލާހުގެ އިމްތިޙާނަށް ކެތްތެރި ނުވުންކަމަށެވެ.

އެއީ ޢަމަލުތައް ފަނާކޮށްފަނިވި ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ. ތިމާގެ މުޅި ޙަޔާތުގައި ހޯދި މުދާތައް ގެއްލިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ މުޅި ޙަޔާތުގައި އެކުގައި އުޅެމުން އައި ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ބޭވަފާތެރިވުމުން، ނުވަތަ ލޯބިވާމީހަކު މަރުވެ ދިޔުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ، ލިބޭ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އަބުރުކަތިލެވުމުގެ ސަބަބުން، އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ ޙައްލެއް ނޫނެވެ.

ކަންތައްތަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލުމަކީ، އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށްދީފައިވާ ގޮތްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ނަބިއްޔާ މިއުއްމަތް ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވާފައި ވަނީ، ހިތްވަރު ގަދަ، ކެރޭ، ކުޅަދާނަ، ﷲ ގެ ނިޔާއަށްރުހި ގަބޫލުވެގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވުމަށްކަމަށެވެ. ތިބާގެ މައްސަލަތައް ތިބާއަށް ހެޔޮއެދޭ، ގާތްތިމާގެ މީހެއް، ނުވަތަ ކަމުގެ މާހިރަކާ ހިއްސާ ކުރުމަށާއި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދޭ މަރުކަޒެއްގެ އެހީހޯދުމަށް ހުތުބާގައި ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހަކު، ނުވަތަ ހިތްދަތިކަމެއްގައިވާ މީހަކު އެނގޭނަމަ، އެ މީހަކަށް އެހީތެރިވުމަށާއި އެ މީހެއްގެ ހިތަށް ތަސައްލީއެއް ދެވޭތޯ ވީމިންވަރަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.