ކަރާގެ އަގު އިތުރަށް މައްޗަށް، މަހުގެ އަގުވެސް އުފުލިއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު މީރާއިން އިތުރުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ހުކުރު ދުވަހުގެ ބާޒާރު: އެންމެ ތަދީ ސަޓަނިހަދަން ބޭނުންކުރާ ފަތް
6 އަހަރު ކުރިން
އާއްމުންނަށް ވިއްކި ހިއްސާ އެކަށައަޅައި އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު އިއުލާނުކުރާނަން: އުރީދޫ
6 އަހަރު ކުރިން
މިރުސް ކިލޯއެއް އަގު 800ރ. އިން 250ރ. އަށް ތިރިވެއްޖެ!
6 އަހަރު ކުރިން
ފްރެޝް ސިޓީ: މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހިތަދޫގައި ހުޅުވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އެއަރ އިންޑިއާ ސަލާމަތް ކުރަން އިކޮނޮމީ ފަސިންޖަރުންނަށް ސެލަޑް ނުދޭން ހުށަހަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ފްލައިޓްތައް އަލުން ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ރެސްޓޯރެންޓް ކެފޭ އިންޝުއަރެންސަށް ހާއްސަ ސްކީމެއް ދިވެހި އިންޝުއަރެންސްއިން ތަޢާރަފުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
އުރީދޫ އާއި ޔޫއެންޑީޕީން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕެއް ގާއިމްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މެއި މަހު މީރާ އަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާއަށް ސްރީލަންކާގެ ލީޑިން ބީޗް ރިޒޯޓްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް އަދި ގާޑިޔާތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ކަށިކެޔޮ ތަދު، ޑިމާންޑް އެހާ ބޮޑު
6 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާގެ ކުންމިން ފެއާގައި 86 ގައުމަކުން ބައިވެރިވޭ: އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީ
6 އަހަރު ކުރިން
ދޮންކެޔޮ ތިޔާގިވެ، އަގު ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި
6 އަހަރު ކުރިން
އިންޓަރނޭޝަލް ބޯޓް އެންޑް ޑައިވް ޝޯވްގައި 50 ވުރެ ގިނަ މީޑިއާ އަދި ޑައިވް އޮޕަރޭޓަރުން!
6 އަހަރު ކުރިން
ބެންކޮކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ކުރަން އެއަރއޭޝިއާއިން ފަށަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ފްލައިމީން އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ވަންވޭ ޓިކެޓްގެ އަގު 888ރ. އަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ!
6 އަހަރު ކުރިން