އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބީއެމްއެލް

އަމާޒަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން: އަމީރު

  • މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ކަމަށް
  • ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އަމީރު ވިދާޅުވީ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ކުރިއެރުން އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 12 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 00:00 | 3,726

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު - ބީއެމްއެލް

މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކައް ކުރިއެރުވުމާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކައް ކުރިއެރުވުމާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފަދަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ކުރިއެރުން އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަމީރު ވިދާޅުވީ ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ސެންޓަރުތަކަށް އިންވެސްޓުކުރުމަކުން ނުފުދޭ ކަމަށާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވާންވެސް ޖެހޭކަމަށާއި ބީއެމްއެލް އިން އެގޮތުގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާއިންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް މަގުކޮށާދޭނެ ބަޔަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔާރ -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔާރ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އިތުރުވެ ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަރާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ތަރައްޤީއާއި އެއްހަމައެއްގައި ފަރުދީ އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވުނު ބިޒްނަސް ސެންޓަރު ވެގެންދާނީ ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނަ ތަނަކަށް ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕަރސަނަލް ލޯނާއި ހައުސިންގ ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެކަށޭނަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.