raajjemv logo
އިންޑިއަން އެމްބަސީ ފާރުމަތިން މީހަކު އެރުވުން
އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަންގެ ފާރުމަތިން އެރުވީ ބޭރުގައި ތާށިވި މުވައްޒަފެއް: ފުލުހުން
 
ހައި ކޮމިޝަން ބޭރުގައި އާންމުން ކިއު ހަދަން ފެށީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އަށް ނަމްބަރު ލިބުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވެގެން
 
އެމީހާ ބޭރުގައި ތާށިވީ ކިއު ދިގުވެގެން
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
72,181
ކ. މާލެ |
28 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 00:31
އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން ފާރުމަތިން އާންމުންގެ މީހަކު އަރަން ފުލުހުން އެހީވުން
ޓްވިޓަރ

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަންގެ ފާރުމަތިން އެތާ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީ އެތަނަށް ނުވަދެވި ހުރި ތަނުގެ މުވައްޒަފަކަކަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ހައި ކޮމިޝަންގެ ފާރުމަތިން ފިރިހެނެއް އަރަން އެހީ ވަނީ ޔުނީފޯމުގައި ތިބި ތިން ފުލުހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ ފުލުހެއްގެ އަތް ދަނޑިމަތީގައި ފައި ވިއްދާ އެމީހާ ފާރުމަތިން އަރާއިރު ތިން ވަނަ ފުލުސް މީހާ ހުރީ ގާތުގައި ބަލާށެވެ.

ފުލުހުން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ބުނީ، އެމީހާ އަކީ ހައި ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެގޮތަށް ވަންނަން ޖެހުނީ ކިއު ދިގުވެ ތަން ބަންދުވި އިރު ބޭރުގަިއ ތާށިވުމުން ކަމަށާއި، ފުލުހުން އެހީވީ ވަންނާނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން އެހީއަށް އެދުމުން ކަމަށެވެ.

ހައި ކޮމިޝަން ފާރުމަތިން މީހަކު އެރުމަށް ފުލުހުން އެހީވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވަމުންދާއިރު، އިންޑިއާ އަށް ދާން ވިސާ އަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅަން ނަމްބަރު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެ އާންމުން ވަނީ ރޭގަން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ނަމްބަރު ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ވެސް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް އާންމުންގެ ކިއުތަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
39%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
20%
އުފާ ވެއްޖެ
5%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
19%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
28 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 10:06
Denvele
ކިއު ދިގުވީމަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން އެތާނގެ މުވައްޒަފެއްވެސް ނުވެއްދީ