މުހައްމަދު ޝާތިރު

82

Articles

 

859,514

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގައި 20 އަހަރު ފުލްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ރިސާރޗް އާޓިކަލް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައީސުން އުފެއްދެވި ތާރީޚީ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރެއްވިއެވެ. 1997 ގައި ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު ގައުމީ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ގަލަން 2019 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް

ކޮލަމް
88,261

ވިހިވަނަ ގަރުނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކަށް ރާނީއަކު އިސްކުރަން ގަސްދުކުރިތަ؟ އެކަން ނުވީ ކީއްވެ!

ކޮލަމް
85,165

މީގެ 70 އަހަރުކުރިން އިނގިރޭސީންގެ ރަސްކަމުގެ ތަޚުތަށް ރާނީ، އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ މުނާސަބަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުން!

ކޮލަމް
84,423

ފިރިހެން ނަމެއްކަމުގައިވާ "ކަލާ" ދެޖިންސަށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުނު، ކަލާގެ އަންހެން ނަމަކީ "ކަނބާ"

ކޮލަމް
56,070

މިހާރު ދުނިޔޭގައި އިންނެވި ރަސްކަލެއްގެ އެންމެ ބޭފުޅެއް! އަންހެން ބޭފުޅެއް! އެއީ އަލްއަމީރާ ޒަރީނާ ނޫރައްދީން

ރާއްޖެ
35,514

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމަށް ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އެހީވުން

ކޮލަމް
33,339

ނައްތާލަން އުޅުނު ދަރިފަސްކޮޅު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދަރިކޮޅަށް!

ކޮލަމް
23,542

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ 2 ރައީސުން، ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި ދިރިނޫޅުއްވައި އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ދިރިއުޅުއްވި ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

ކޮލަމް
17,036

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އަމިއްލަ ބިން ސްރީލަންކާގައި