އޮޅުވާލައިގެން ޕާޓީ ގްރަގްސް ދިނުން
ކައިވެންޏަށް ދިޔައީ ތައްޔާރުވަމުން، ބައިވެރިޔާ ނަގާލީ ''އިއްފަތްތެރިކަން''
 
މިއަދު ހުރީ ޒިންމާދާރު ވަޒީފާއެއްގައި
 
ހޯދީ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން
 
އޮޅުވާލައިގެން ޕާޓީ ޑްރަގްސް ދީފައިވޭ
ކ. މާލެ |
އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަންހެނަކު އަތް ނަގައިގެން،
ފެއަރއޮބްޒާވަރ

މަރިޔަމް މާޝާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ ލޯބިވެރިޔާއާއި، ގާތް ރައްޓެހިންނާއެކު ދަތުރެއް ދިޔައީ ފުރަމާލޭގެ ކާރޫބާރު ބޮޑު މާހައުލުން ދުރަށް ގޮސް ބޯހަމަޖައްސާލާށެވެ. މާލެ ކައިރި ރަށަކަށް ދިޔައީ ދެދުވަހަށެވެ. ދަތުރު ފެށީ ވަރަށް އުފާވެރިކޮށެވެ. ދަތުރު ނިންމާލާފައި މާލެ އައީ ވެސް އެހާ ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިދަތުރުވެގެން ދިޔައީ، ގޮތް ނޭނގޭ އަނދަވަޅަކަށް މާޝާ ވައްޓާލި ފާލަމަކަށެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރަށްފަހު ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމާއެކު މާޝާ ނިދަން އޮށޯތީ ގޭތެރޭގައި އާއިލާ މީހުންނާއެކު ވެސް ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަ ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ނަމަވެސް މާ ގިނައިރެއް ނުވެ މުޅި އާއިލާއަށް ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަވަސްކަން ކުރިމަތިވިއެވެ. ނިދީގައި މާޝާއަށް ފްލެޝް ބެކްވެ، ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާނަށް އައެވެ. ދަތުރުމަތީގައި ވީ ހުރިހާ ކަމެއް ހުވަފެނެއްގެ ސިފައިގައި މާޝާއަށް އިރުއިރުކޮޅާ ފެންނަނީއެވެ. އެވާހަކަތައް ހިއްސާކުރާނެ ގޮތެއް މާޝާއަށް ނޭނގެއެވެ. ރޮއެރޮއެފައި ހަޅޭއްލަވަނީ ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވެގެންނެއެވެ. ނަމަވެސް މާޝާއަށް ވެގެން މިއުޅޭ ގޮތެއް އެކަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ.

އާއިލާގައި ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޝިފާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި މާޝާގެ މައިންބަފައިން ކެއިންބުއިމާއި ނިދުން ދޫކޮށްލިއެވެ. ވަރުބަލިކަމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ މާޝާއަށް ފަރުވާ ހޯދައިދީ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށެވެ. އެތައް ޑޮކްޓަރުންނަކަށް ދެއްކިއެވެ. ގިނަ ބޭސްތައް ކާންދިނެއެވެ. ނަމަވެސް މާޝާއަށް ނިދީގައި އޮވެ ސިއްސައިގެން ދިއުމާއި، އެވަމުންދާ ގޮތްތަކަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެންމެފަހުން އެއީ ޖިންނީގެ ކަމަކަށް ބަލައި ރުޤްޔާ ވެސް ކިޔެވީއެވެ. އެތައް ގޮތަކުން ފަރުވާ ދިން ނަމަވެސް މާޝާގެ ހާލަތަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނައެވެ. ގޮތް ހުސްވެފައިވާ މައިންބަފައިންނަށް އުންމީދު ލިބިގެންދިޔައީ މިކޭސް ޖަރނީއަށް އައުމާއެކުއެވެ. ޖަރނީން މާޝާއަށް ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރުވާ ދިނެއެވެ.

މިފަރުވާގެ ތެރެއިން އެނގިގެން ދިޔައީ މާޝާއަށް ކުރިމަތިވެފައި ހުރީ ބޮޑު ޓްރޯމާއަކާ ކަމަށެވެ. ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ދެތިން މަހަކު ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މިހާރު މާޝާ ހުރީ އެއްކޮށް ރަނގަޅު ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ފަރުވާ ނުދެވި ލަސްވެގެންދިޔަނަމަ މުޅި އުމުރު ދުވަހު ނަފްސާނީ ބަލީގެ ޝިކާރައަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

މާޝާއަށް ވީ ކިހިނެތް؟

ދަތުރުގައި މާޝާއަށް ނޭނގި ހުރީ ޕާޓީ ޑްރަގް ދީފައެވެ. އެއީ ކޮންކަހަލަ ޑްރަގެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެޑްރަގް ދިނުމަށްފަހު އޭނާ ކައިވެނި ކުރަން އުޅުނު ފިރިހެން މިހާގެ އިތުރުން ގާތް ރައްޓެހިން ވަނީ މާޝާ ރޭޕްކޮށްފައެވެ. ދީފައި ހުރި ޕާޓީ ޑްރަގެއްގެ ސަބަބުން ވީ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ހަނދާނެއް އޭނާ ނެތެވެ.

ގްލޯބަލް ޑްރަގް ރިޑަކްޝަން ޓްރެއިނަރ އަލީ އަދީބު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ބައެއް ފަހަރު ޕާޓީ ޑްރަގްސްތަކުގައި އެ ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޭނގި ބޭނުން ކުރެވުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ވާނުވާ ނޭނގި ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ހުރިހާ ކަމެއް ފްލެޝް ބެކްވެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާނަށް އަންނާނެ ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް ހުށަހެޅޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވަނީ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ކަމަށާއި، އެކަން އެނގޭ މީހުން މުޖުތަމައުގައި މަދު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން މަދުކަމާއި، ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކާ ފަރުވާ ހޯދުން ވަރަށް ދަތިކަން އަދީބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއްކަން ދެނެނުގަނެވި ފަރުވާ ލަސްވެ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދެވި ދިރިއުޅުން ގެއްލިފައިވާ ޒުވާނުން މިމުޖުތަމައުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުށަހެޅޭ އެބިއުސްވެފައި ތިބިއްޔާ. އެއީ ކޮންމެހެން ޝެކްޝުއަލް ނޫނަސް މިސާލަކަށް ފިޒިކަލީ އެބިއުސްވެފައި ތިއްބަސް އަދި ގޭތެރޭގައި ނެގްލެކްޓް ވެފައި ތިބި ކުދިން ދެން ގޮސް ނަފްސާނީ މައްސަލަ ހުންނަ ކުދިން، ޓްރޯމާއެއް ގޯތްރޫ ކޮށްފައި ތިބޭ ކުދިން ރޭޕަކީ ހަމަ ޓްރޯމާއެއް. އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓްރޯމާ އެއީ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ކުރިމަތިވާނެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުން އޭނާގެ ނުރުހުމުގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބެހިފައި ހުއްޓަސް އެއީ ޓްރޯމާއެއް. އެކަހަލަ ކުދިން މަސްތުވާތަކެތި ދީފިއްޔާ އަޅުދާސްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވޭ.
ގްލޯބަލް ޑްރަގް ރިޑަކްޝަން ޓްރެއިނަރ އަލީ އަދީބު

އުފާވެރި ކައިވެންޏަކަށް މާޝާ އުންމީދު ކުރި ނަމަވެސް ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ފިރިހެން މީހާ އޭނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ވިހަލީއެވެ. ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ދިޔަ ދަތުރުން ހިތުން ނުފިލާވަރުގެ ބޮޑު ލައްގަނޑެއް ޖައްސާލީއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ވެސް މާޝާއަކީ ހުރިހާ ކަމަކުން ސަލާމަތްވެ، ޒިންމާދާރު ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ޒުވާނެކެވެ. އެހެން ޒުވާނުންނަށް ހުރި ނަމޫނާއެކެވެ.

ނޯޓް: މިއީ ރާއްޖެޓީވީއިން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދިން ''އަނދިރީގައި'' ޖަރނިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ހަގީގީ ހާދިސާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
9%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
5%
އުފާ ވެއްޖެ
57%
ދެރަ ވެއްޖެ
20%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
5%
މޮޔަވެއްޖެ
4%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 20:13
ފާތުން
ނަސީބެއް ސަލާމަތް ވިކަން
15 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 06:58
ޑޮސް
މާށާ ރަނގަޅުނަަ ކީއްކުރަން ދިޔައީ؟ ؟ ޙިލޭފިރިހެނުންނާއެކު.
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 21:26
މަރުމޯލް
އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން ހިލޭފިރިހެނުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރުން މަނާކުރަނީ މިފަދަ ހާދިސާތަށް ދިމާވާނެތީ ،
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 18:47
މިވެސް މައެއް
އާއިލާގައި ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޝިފާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި މާޝާގެ މައިންބަފައިން ކެއިންބުއިމާއި ނިދުން ދޫކޮށްލިއެވެ. ވަރުބަލިކަމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ މާޝާއަށް ފަރުވާ ހޯދައިދީ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށެވެ...... ހަމައެކަނި ހުރި އަންހެން ދަރިފުޅު 2 ދުވަސްވަންދެން ހިލޭ ފިރިހެނުން ތަކަކާާއެކު ދަތުރު ގޮސްއުޅުނުއިރު ނިދުނުބާ. އަންހެން ދަރިޔަކަށް މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވާނީ 100 ޕަސެންޓު މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލުން.
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 17:02
މުހަންމާ
ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު ދަތުރު ގޮސްގެން ވެސް ނުވާނެ! އެކަަމަކު އަންހެނަކު ބަރަހަނާ ހާލުގައި މަގުމަތީ އިނަސް ރޭޕް ކުރެވިގެން ވެސް ނުވާނެ! ދެން ނެޕީ ޖަހާވަރު ކުޑަކުދިން ރޭޕް މިކުރަނީ ކީއްވެޔޯ؟ ޕިސްޕިސް
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 16:43
ޔަގީން ކަތީބު
އަޖައިބެއް! ހިލޭ ބަޔަކާއިއެކު 2ރޭ ހޭދަވާއިރު ހަމަހޭގަވެސް ލައްކަ ކަންކަން ވެފައި ހުންނާނީ. ތިއުޅެނީ ވާހަކަ ސަޅިކޮށްލަންކަން ޔަގީން. އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް އުޅުނުނަމަ
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 16:15
އަހަންމާ
އިސްލާމު ދިނުގައި ހިލޭފިރިހެނުންނާއި އެކު ދަތުރު ދިއުން ފަދަ ކަންކަން މަނާކުރައްވާފަ އޮންނަނީ މިހެންވެގެން......
raajjemv logo

All rights reserved