ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރި
ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން 300ށް ވުރެ ގިނަ ގެސްޓްހައުސް އަދިވެސް ނުހުޅުވޭ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު
 
ގައިޑްލައިންތަކާއި ޕްރޮޓޮކޯލްތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރޭތޯ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާނެ
 
ރަށު ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ހީނަރު ކަމެއް މުޅި ސިނާޢަތަށް ކުރާނެ
 
ރަށު ފަތުރުވެރިކަން އެއީ މުހިންމު ސިނާޢަތެއް
ކ. މާލެ |
ހުޅުމާލެ ގެސްޓްހައުސްއެއް،
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން 300ށް ވުރެ ގިނަ ގެސްޓްހައުސް އަދިވެސް ނުހުޅުވި އެބަހުރި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ޑޮލަރު ވަންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ރަށު ފަތުރުވެރިކަން އެއީ މުހިންމު ސިނާއަތެއްކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރަށު ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ހީނަރު ކަމެއް މުޅި ސިނާއަތަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ރަށު ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަމަށާއި، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ގެސްޓްހައުސްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކާ ޚިލާފަށް ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވައި ހިންގަން ފެށުނީ ވަރަށް ފަހުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު 7000 އެނދު ހިމެނޭ ގޮތަށް ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވިފައިވީ ނަމަވެސް 300ށް ވުރެ ގިނަ ގެސްޓްހައުސް އަދިވެސް ނުހުޅުވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވުނީ ވަރަށް ފަހުން. ހުޅުވާފަ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ނުތެދުވެވެނީސް އަނެއް ފިޔަވަޅު އަޅަން މިޖެހުނީ. ދެން އެހެން މަރކެޓްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިބެލީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިފެހެއްޓޭނެ ކަަމަށް. ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު 7000 އެނދުވަރު ހުޅުވިފައި މިވަނީ. އެހެން ނަމަވެސް ނަންބަރުން ބަލާއިރު ހަމަ ވަރަށް ގިނަ 300ށްވުރެ ގިނަ ގެސްޓްހައުސް ނުހުޅުވި އެބަހުރި.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އިންތިހާއަށް ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ގޮތުން ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް ދިއުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އެހެނިހެން މާކެޓްތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ދައުރެއް އަދާކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގަމުންދާއިރު، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޕްރޮޓޮކޯލްތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރޭތޯ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved