ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 16:49
ރައީސް ޞާލިހް ގުރައިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް ޞާލިހް ގުރައިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގެސްޓްހައުސް ހަދަން ހުއްދަ ދިނުން
ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ހަދަން ހުއްދަ ދިނީ 2008 ގައި މަޖިލީހުން - ރައީސް
 
ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، ލިބެންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ
 
އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު
 
އެކަން ވުމަށް މަގުފަހިވީ 2008 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފާސްކުރެވުނު ގަރާރާއެކު

ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ 2008 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރަކުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔަސީ ޕްރައިމަރީގައި ގުރައިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް މާފުށި ގުރައިދޫ އަދި ގުޅީގައި ވަރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެކަން އެހެން ހިސާބަކަށް ގެންދެވޭނީ އަސާސީ ކަންކަން ތަރައްގީކޮށްގެން، އެ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިގެން ކަމަށެވެ. ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް އައި ބޮޑު ބަދަލު އައީ މި ވޭތުވެދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިކަމުގެ ހަގީގަގަތަށް ދާއިރުގައި ކުރީގައި ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވެނީ މާލޭގައި އެކަނި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހުގައި ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހެދޭނެ ގޮތަށް އެ ބަދަލު ގެނައީ ކޮން އިރަކު ކޮން ބައެއްތޯ މިއީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެކަން ވުމަށް މަގުފަހިވީ 2008 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފާސްކުރެވުނު ގަރާރާއެކު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ސަރުކާރުން އެ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން ބަދަލުކުރީ އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަން އައުމުގެ ކުރިން މަޖިލިސް ތެރެއިން. ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ ގަރާރެއް މަޖިލިސް ތެރެއިން ފާސްކުރީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު. އެއިރު މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި، މޫސާ މަނިކު، އަބްދުﷲ ޝާހިދު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އަދި މަހްލޫފްވެސް އެތާ އިންނެވި. އަދި އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެތާ އިނދެވުނު. އެކަން ވެގެންދިޔަ ގޮތް އެތާ އެތެރޭގައި ވެގެންދިޔަ ގޮތް، ބަހުސް ކުރެވިގެންދިޔަ ގޮތް، އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރީ. ހަގީގަތް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަންވާނެ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ޕްރޮމޯޓް ނުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ފުރުސަތު ރަށްރަށަށް ލިބިގެންދިޔައީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރަކާއި ގުޅިގެން. ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކޮށް ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެ ގަރާރު ފާސްކުރިއިރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މި ތިއްބެވީ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، ލިބެންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން އަދިވެސް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވަންވީ ކަމަށާއި، މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމޭނެ ބައިވަރު ކަންކަން އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަންކަމާއި ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަަމަށެވެ. މާފުށީގައި ހިއްކާފައި އޮތް ބިމާއި، މާފުއްޓާއި ގުޅުވާލުން، އެއީ ދެން ކުރަން އޮތް ކަންތައް ކަމަށާއި، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލަސްތަކެއް ނުވެ މާފުށީގެ ބިމާއި މާފުއްޓާއި ގުޅުވާލާ އެތަން ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އެދޭގޮތަށް ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް