ނަރުހުންގެ ދުވަސް 2021
ނަރުހުން - މުޖްތަމައުގެ ހައްގުގައި ގުރުބާން ވަމުންދާ ޚިދުމަތްތެރިން
 
ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އިސް ސަފުގައި ނަރުހުން ދަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން
ކ. މާލެ |
ދުނިޔޭގެ ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާއިން މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރަކީ "ނަރުހުން - ކުރިމަގުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ތަސައްވުރުގައި އިސްނަގާނޭ އަޑެއް"
އައިޖީއެމްއެޗް

ހޮސްޕިޓަލުގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބައްދަލުވާ އެއް ބަޔަކީ ނަރުހުންނެވެ. އެނދުމަތި ކުރެއްވިއްޖެނަމަ ގައިމަތީގައި ފޮތިގަނޑު އަޅައިދެނީ ނަރުހުންނެވެ. އެކި ވަގުތުތަކުގައި ބަލި މީހާގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލު އޮޅުން ފިލުވައި ހަދަނީވެސް ހަމަ ނަރުހުންނެވެ. މާބޮޑަށް ބަލިވެ، ހާލު ދެރަވެއްޖެ ނަމަ ބަލި މީހާ ފެންވަރުވައި، ގައިންތާހިރު ކުރަންވެސް ނަރުހުން ފަހެއް ނުޖެހެއެވެ. އެއީ ހިތްވަރުގަދަ، ހިތްތިރި އަދި ކެތްތެރިކަމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަމުން އަންނަ ގައުމު އެބަޔަކަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ޚިދުމަތްތެރިންތަކެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ދުނިޔޭގެ ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާއިން މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރަކީ "ނަރުހުން- ކުރިމަގުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ތަސައްވުރުގައި އިސްނަގާނޭ އަޑެއް" މިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ނަރުހުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަކީވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ރެޔާ ދުވާލު ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ނަރުހުން ވަރުބަލި ކަމެއްނެތި ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިމިވާ އާލަމީ ވަބާ، ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގެންދިއުމުގެ އިސް ސަފުގައި ވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް ނަރުހުން ދަނީ އަދާކުރަމުންނެވެ. އެ މަސައްކަތަކީ ޝުކުރު ހައްގު މަސައްކަތެކެވެ.

ހަމައެކަނި ރާއްޖެއަށް ބަލާލި ނަމަވެސް މިހާލަތުގައި ނަރުހުން ވަމުންދާ ގުރުބާނީ ފެންނާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބައެއް ނަރުހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ކޮންމެ ނަރުހަކަށް 18، 19 އަދި ބައެއް ފަހަރު އެއަަށް ވުރެ ގިނަ ބަލި މީހުން ހަވާލުކުރެވެއެވެ. ޕީޕީއީތަކުގައި ޑިއުޓީގައި 12 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެތައް ވަގުތެއް އާއިލާއާއި ދުރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު ގައިމު އާއިލާ މަތިން ހަނދާން ވާނެއެވެ. ލޯބިވާ ދަރިންނާ މައިންބަފައިންނާ ދުރުގައި މަސަކަތް ކުރަން ޖެހި އެމީހުން ނުފެނި އެތައް ދުވަހެއް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނަސް އެކަން ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ ބަލި މީހާއަކަށް ނުދައްކާނެއެވެ. ކިތަންމެ ވަރުބަލި ވިޔަސް ނަރުހުންގެ މޫނަކުން ވަރުބަލި ކަމެއް ވެސް ނުފެންނާއެވެ. އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ނުހަނު ޖޯޝާ ފޯރީގައެވެ.

ނަރުހުންނަކީ ހިތްވަރުގަދަ ބައެކެވެ. ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކާ އެތައް ބައެއްގެ މަރާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. ކިތަންމެ ދެރަވެ، ހިތް ފަޅައިގެން ދިޔަނަމަވެސް ހެވެއެވެ. ދެން އަންނަ ބަލި މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އަނެއްކާވެސް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ މުޅިން އައު އަޒުމަކާއެކުގައެވެ. މިއީ އާދައިގެ މީހުންނަށް ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އާއްމުކޮށް ދެރަވާ ކަމެއް ވުމުން އެކަމާމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ހެދެއެވެ. ނަމަވެސް ނަރުހުންނަކީ އެއަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށްވެސް ހިތްވަރުގަދަ ބައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިއަދު ނަރުހުން ވަނީ މުޅި މުޖްތަމައުގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައެވެ. ނަރުހުން ތިބީ މި ހާލަތުން އަރައިގަނެވި އާއިލާގެ ގާތަށް އެމީހުންނަށް ދެވޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގެއެވެ. މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެނެވެ. ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަޑު އަހައި އެއްބާރުލުން ދީގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved