މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު 1.41 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
 
އޭޕްރީލް މަހު ލިބޭނޭ ކަމަށް މީރާއިން އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ 82.6 އިންސައްތަ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބިފައިވޭ
 
މީރާއަށް ބަލައިގެން ފައިސާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 173.8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް
 
އޭޕްރިލްމަހު ލިބުނު އާމްދަނީގެ 20 އިންސައްތައަކީ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ބޮޑު އަދަދެއް އެމަހު ބަލައިގަތުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ
ކ. މާލެ |
މީރާ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އަށް އޭޕްރިލް މަހު 1.41 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

އޭޕްރީލްމަހު މީރާއަށް ބަލައިގެން ފައިސާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 173.8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި އޭޕްރީލް މަހު ލިބޭނޭ ކަމަށް މީރާއިން އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ 82.6 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ އާ އަޅައިބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ސަބަބަކީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އިތުރުވުމެވެ. އެގޮތުން ޓީޖީއެސްޓީއާއި، ޖީއެސްޓީއާއި، ގްރީން ޓެކްސް، އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީ، އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖު، އިންކަމްޓެކްސް އަދި ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައި ވާކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޭޕްރިލްމަހު ލިބުނު އާމްދަނީގެ 20 އިންސައްތައަކީ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ބޮޑު އަދަދެއް އެ މަހު ބަލައިގަތުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

އޭޕްރީލްމަހުގެ އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު މިއަހަރު އެހާ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައި ވަނީ، ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އޭރު އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އައި ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން، ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން ކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގައި މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޖީއެސްޓީއެވެ. އެއީ 60.1 އިންސައްތައެވެ. އެގޮތުން ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް އޭޕްރީލްމަހު 849.61 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވެއެވެ.

ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓުންނެވެ. އެއީ ލިބުނު އާމްދަނީގެ 9.8 އިންސައްތަ ނުވަތަ 139.12 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 95.54 މިލިއަން ރުފިޔާ، އިންކަމް ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 75.58 މިލިއަން ރުފިޔާ، ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައި 40.26 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީ ގެ ގޮތުގައި 39.33 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 214.56 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 66.05 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved