ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 19:47
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
"ސަރުކާރުން ކަންކަން ކޮށްދެނީ އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި"
 
ފުޓްބޯޅައާ އެއްވަރަށް އެހެން ކުޅިވަރެއް ކުރިއަރާފައެއް ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މި ސަރުކާރުން ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ

ސަރުކާރުން ކަންކަން ކޮށްދެނީ އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ފުޓްބޯޅައާ އެއްވަރަށް އެހެން ކުޅިވަރެއް ކުރިއަރާފައިނުވާކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެއް ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބުދަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުތައް ތަފާތު ނުކުރާކަމުގެ ހެއްކަކީ އަންހެން ކުޅުންތެރިންނާއި ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ބަރާބަރަށް މުސާރަދިނުން ކަމަށާއި، އަދި ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތުންވެސް އެކަން ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ.

ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަކީ ފުޓްބޯޅައާ އެއްވަރަށް މިއަދު އެހެން ކުޅިވަރެއް ކުރިއަރާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ކުޅިވަރު ކަމަށްވާ ވޮލީބޯޅަ އާއި ފުޓްބޯޅައިގައި ހުންނަ ތަފާތު މުޅި ރާއްޖެއަށް ބެލިޔަސް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަށްރަށުންވެސް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގެ ވާހަކައިގެ ކުރިން ދައްކަނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، ޓްރެކެއްގެ ވާހަކަ ނޫނީ ބިލިއާޑުގެ ވާހަކައިގެ ކުރިން ދައްކަނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު މި ސަރުކާރުން ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް ކަމުގައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ގިނަ ސްޓޭޑިއަމްތަކެއް އަންނަނީ ހަދަމުންނެވެ. އަދި އެ ސްޓޭޑިއަމްތައް ހަދަމުން އަންނަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނަކަށް މި ސަރުކާރުން ކުރި ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއް މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވެޔޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށާއި، އެންމެ ބޭނުންވާ ބާރުމިނުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ނުވި ނަމަވެސް، ހުރިހާ ކުޅިވަރެއްގެ ވަސީލަތްތަކަށް މި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބާސްކެޓްބޯޅަ އިންޑޯ ކޯޓާއި ވޮލީބޯޅަ އިންޑޯ ކޯޓު ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިގެން އެ ކަންތައްތައް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޮލިމްޕިކް ސައިޒުގެ ސްވިމިން ޕޫލުގެ އެންމެ ފަހުގެ ހުއްދަތައް ލިބި، މި މަހުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ގެންގުޅޭ ކަމުގެ އެއް ހެއްކަކީ ސްވިމިން ޕޫލުގެ މަސައްކަތާއި، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، ސްވިމިން ޓްރެކުގެ މަސައްކަތާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ބިލިއާޑް ފެސިލިޓީއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން ކަމަށް ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް