raajjemv logo
ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ އަސަރުކުރާ މިންވަރު
ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒަށްފަހުވެސް ވައިރަސްގެ ވޭރިއަންޓްތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު
 
ދިރާސާއިން ހާމަވީ ދެ ވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ މުހިންމުކަން
 
ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުމުން ދިފާއުކޮށްދޭ މިންވަރު އިތުރު
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކ. މާލެ |
ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ސާމްޕަލެއް
ރޮއިޓަރސް

ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހުވެސް ކޮވިޑްގެ މައި ވޭރިއަންޓްތަކުން ދިފާއުނުވެވޭ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މިދިރާސާ ޝާއިއުކޮށްފައިވާއިރު ދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް އެކަނި ޖަހައިގެން މައި ވޭރިއަންޓްތަކުން ދިފާއުކޮށްނުދިން ނަމަވެސް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން އެއާ މުޅިން ތަފާތެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމުން މައި ވޭރިއަންޓްތަކުން ދިފާއުކޮށްދޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއިން ހާމަވެއެވެ.

އިމްޕީރިއަލް ކޮލެޖުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނެވެ. މިމީހުންގެ މެދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވަނީ މީގެކުރިން ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދެކުނު އެފްރިކާ ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް އެންޓިބޮޑީޒް އުފައްދައިދީފައިވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ވައިރަސް ނުޖެހޭ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު އެވޭރިއަންޓްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

މިދިރާސާކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ޕްރޮފެސަރ ރޯޒްމެރީ ބޯއިޓޮން ވިދާޅުވީ މިދިރާސާއިން ހާމަވެގެންދިޔަ ކަމަކީ ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ މުހިންމުކަން ކަމަށެވެ. މިދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެމީހުންގެ ލޭގެ ސާމްޕަލްތަކެވެ. އަދި އެސާމްޕަލްތަކުގައި ކޮވިޑްގެ އަސްލު ވައިރަސް އާއި ޔޫކޭ ވޭރިއަންޓާއި ދެކުނު އެފްރިކާ އެފްރިކާ ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ދިފާއުކޮށްދޭ މިންވަރު ވަނީ ބަލާފައެވެ.

މިދިރާސާއިން ހާމަވި އަނެއް ކަމަކީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް އާއި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާ މީހުންގެ މެދުގައި ވައިރަސްއިން ދިފާއުވުމުގެ ބާރު ހުންނަ މިންވަރުގެ ތަފާތުކަމަށްވެސް މިދިރާސާކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޓީމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
20%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
40%
އުފާ ވެއްޖެ
20%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް