ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 14:16
ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ކައިރީ އަފްޣާންު ފުލުހެއް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ
ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ކައިރީ އަފްޣާންު ފުލުހެއް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ
އޭއެފްޕީ
އެމެރިކާ-އަފްޣާނިސްތާން
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ފޭބުމަށް އެމެރިކާއިން އެދިއްޖެ
 
އޮފިޝަލުންނަށް ވަނީ ކޮމާޝަލް ފްލައިޓްތަކުގައި ވީހާވެސް އަވަހަށް އަފްޣާނިސްތާނު ދޫކޮށް ފުރުމަށް އަންގާފައި
 
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ސުންގަޑި އަކީ މެއި އެއް ވަނަ ދުވަހު
 
އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފިޝަލުން އަފްޣާނިސްތާނު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ވަނީ ބުނެފައި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން އެގައުމުން ފޭބުމަށް އެމެރިކާއިން އެދިއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހުންނަ އެގައުމުގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފިޝަލުން އަފްޣާނިސްތާނު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެގައުމުގެ އޮފިޝަލުން އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބުމަށް އަންގާފައި މިވަނީ އެމެރިކާ އާއި އަފްޣާނިސްތާނާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ފައިބަން ޖެހޭ ސުންގަނޑު ހަމަވާން ކައިރިވަމުންދާތީއެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ސުންގަޑި އަކީ މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ކާބުލްގައި ތިބި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން، ކޮމާޝަލް ފްލައިޓްތަކުގައި ވީހާވެސް އަވަހަށް އަފްޣާނިސްތާނު ދޫކޮށް ފުރުމަށް އަންގާފައެވެ. އަފްޣާނިސްތާނު ދޫކޮށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމްބަސީގެ ތަރުޖަމާން ހިލަރީ ރެނަރ ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުން ދާން ނިންމާފައި ވަނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ އޮފިޝަލުންކަން ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އެމްބަސީން އަބަދުވެސް އެމެރިކާ އޮފިޝަލުންގެ ސަލާމަތީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާލަތު މިހާރު ހުރި ގޮތުން އެގައުމުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ތިބުން އެހާ ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާލަތު މިގޮތަށް ގޯސްވެފައި މިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން އަވަސް އަރުވާލާއިގެން ބޭލުމަކީ ސިފައިން ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަކަށްވާތީ، ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ސިފައިން އެގައުމުން ބޭލުން ފަސް ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް