ރޯދަމަހާ ރޯއްޖާ ކެމްޕޭން
"ރޯދަމަހާ ރޯއްޖާ" ކެމްޕޭނުން ޑިސްކައުންޓް އަގުތަކެއް
 
އެހެނިހެން އުޅަނދުތަކަށް ވެސް އެލައިޑުގެ ޑިސްކައުންޓް ރޭޓްތައް މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ލިބޭނެ
 
4 ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް ނަމަ، 475 ރުފިޔާ
 
މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ސައިކަލަކަށް ތަރޑް ޕާޓީ ކަވަރޭޖް ހޯދުމަށް ހޭދަވާނީ އެންމެ 140 ރުފިޔާ
އަމްނާ އިމާދު
ކ. މާލެ |
"ރޯދަމަހާ ރޯއްޖާ" ޕްރޮމޯޝަނުގައި މިހާރުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން "ރޯދަމަހާ ރޯއްޖާ"ގެ ދަށުން އަލަށް މޮޓޯ ތާރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސާއި ތަކާފުލް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށާއި ޕްލޭން އައު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓް އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

"ރޯދަމަހާ ރޯއްޖާ" ޕްރޮމޯޝަނުގައި ސައިކަލަކަށް ތަރޑް ޕާޓީ ކަވަރޭޖް ހޯއްދެވުމަށް ހޭދަވަނީ އެންމެ 140 ރުފިޔާއެވެ. 4 ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް ނަމަ، 475 ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އުޅަނދުތަކަށް ވެސް އެލައިޑުން ވަނީ ޑިސްކައުންޓް ރޭޓުތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައެވެ. ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުުރުސަތު ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ހުޅުވާލެވިފައި ވާއިރު މި ޕްރޮމޯޝަން އަގުތަކުގައި ޕޮލިސީ ނެގުމަށް އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ އިތުރުން އެލައިޑުގެ ކަސްޓަމަރ ފްރަންޓް އޮފީހަށް ވެސް އާދެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މޮޓޯ ތަރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސަކީ އެކްސިޑެންޓެއް ކުރިމަތިވާއިރު ތިންވަނަ ފަރާތަށާއި އެފަރާތުގެ އުޅަނދަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ލިބޭނެހެން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސީއެކެވެ. ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ވެސް ނެގުން، ސަރުކާރުން ލާޒިމްކޮށްފައި މި ޕޮލިސީން މުޅި މުޖްތަމައަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރެއެވެ. މާނައަކީ، އެކްސިޑެންޓަކާއި ކުރިމަތިލާއިރު ދެފަރާތުން ޕޮލިސީ ނަގާފައި ވާނަމަ، ދެފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށްވެސް ބަދަލު ކަށަވަރުވެގެންދެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން އެލައިޑުން ބުނީ މިއީ މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައިގެން ދުއްވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ފެށި ކެމްޕެއިނެއް ކަމުގައެވެ. މިކެމްޕެއިން މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މެސެޖު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމުގައި ވެސް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް