ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 22:31
ނެކްސްޓްޖެންގަރލްސް ވަރޗުވަލް އިނޮވޭޝަން ޓުއަރ
ނެކްސްޓްޖެންގަރލްސް ވަރޗުވަލް އިނޮވޭޝަން ޓުއަރ
ނެކްސްޓްޖެންގަރލްސް ވަރޗުވަލް އިނޮވޭޝަން ޓުއަރ
ނެކްސްޓް ޖެން ގަރލްސް ވަރޗުވަލް އިނޮވޭޝަން ޓުއަރ ފަށައިފި
 
ކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 11 އިދާރާއެއް ބައިވެރިވޭ
 
މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެހީއާއިއެކު
 
މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެޕްރީލް 20، 21، 22 ވަނަ ދުވަހު

މިއަހަރުގެ އައިސީޓީ ދާއިރާގެ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) އާއި ގުޅިގެން "ނެސްޓްޖެންގަރލްސް" ގެ ނަމުގައި ވަރޗުވަލް ޓުއަރ ފަށައިފިއެވެ.

ވިމެންއިންޓެކްއިން ބުނީ މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެޕްރީލް 20، 21، 22 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަރޗުއަލްކޮށް ކަމަށެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެހީއާއި އެކުގައެވެ. 

މިފަދަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްސަދަކީ އަންހެންކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް, އައި.ސީ.ޓީ ދާއިރާގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދިނުމާއި, މިދާއިރާގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާ ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާ ޚިޔާރުކުރުމުގައި އައިސީޓީ ދާއިރާ ޚިޔާރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުންކަމަށް ވިމެންއިންޓެކްއިން ބުނެއެވެ.

މިއިވެންޓްގައި ކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 11 އިދާރާއެއް ބައިވެރިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ވަރޗުއަލް ސެޝަންތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި މިއިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލާއި ވަޒީފާތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަންހެން ކުދިންގެ މެދުގައި މިދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން އެއިދާރާތަކުގެ ޓެކް މީހުން އުފައްދާފައިވާ ޑިޖިޓަލް އުފެއްދުންތައް ދައްކާލެވޭނެއެވެ. އަދި އެއިދާރާތަކުގެ ޓެކް ޓީމްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އައިސީޓީ ދާއިރާގެ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަހަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމް ޔޫނިއަން (އައި.ޓީ.ޔޫ) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު, ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ. މިއީ މިދުވަސް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ 10 ވަނަ އަަހަރެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަގްސަދަކީ އަންހެންކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ މެދުގައި އައިސީޓީ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދާ, އެރޮނގުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާ ޚިޔާރުކުރުމަށް އަންހެން ކުދިންނަށް ހިއްވަރުދިނުމެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 4 ވަނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު މިދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ 22 އެޕްރީލްގައެވެ. 

ރާއްޖޭގައި މިދުވަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވިމެންއިންޓެކް މޯލްޑިވްސްއިން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ހަރާކަތްތައް ހިންގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ހިމެނޭގޮތަށް 25 ސްކޫލެއްގައި އެސެމްބްލީގައި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި, އެކި އެކި ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން, އެކުންފުނިތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކާއި އަދި މިދާއިރާގެ އެކިއެކި ޓްރެއިނިންގސެޝަންތައް ހިންގާފައިވެއެވެ.

މި އިވެންޓް ކުރިއަށް ދާނީ, މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމް ޔޫނިއަން ހިންގާ އިވެންޓްތަކުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް