ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުން
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ހެދި ބަގުޑި ބައްދަން ހަދައިގެން މުސްތަގުބަލުގެ ޖީލުތައް ދަރަނިވެރި ވެދާނެ - މަވޯޓާ ޝަރީފް
 
ރާއްޖޭގައި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް، ބޮޑުވަޒީރަށް ވެވަޑައިގަންނަވަން  ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
ވެރިކަން ނުހިންގި ކަންތައްތައް ބޮއްސުންލައިގެން ހިނގައްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން އުޅުމަކީ ހެޔޮވާ ވާރުގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ ޝަރީފް)
ރާއްޖެ އެމްވީ

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ހެދި ބަގުޑި ބައްދަން ހަދައިގެން މުސްތަގުބަލުގެ ޖީލުތައް ދަރަނިވެރިވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ ޝަރީފް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް، ބޮޑުވަޒީރަށް ވެވަޑައިގަންނަވަން  ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރައިސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ އަޑުތައް މިހާރު މި ވަނީ ގަދަވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަވޯޓާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލައިގެން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، ނިޒާމާ ހެދި ވެރިކަން ނުހިންގި، ކަންތައްތައް ބޮއްސުންލައިގެން ހިނގައްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން އުޅުމަކީ ހެޔޮވާ ވާރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ނޫންކަމަށް ވާނަމަ، އެއްވެސް ނިޒާމެއް ހަރުދަނާވެ، ރައްޔިތުންނަށް މަންފާހުރި ވެރިކަމެއް ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް މަވޯޓާ ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒުވާން އާބާދީއެއް އޮތް ގައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ގިނަ ވަޒީފާ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިފައި ވާކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ހުރި މަދު ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަން ބާރު އަޅަންޖެހިފައި ވަާކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުރި މަދު ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ވެރިކަމާއި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި ހެދި ބަގުޑި ބައްދަން އުޅެފިނަމަ އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް ދަރަނިވެރިވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއޮތީ މަސްވެރިކަމާއި ޓުއަރިޒަމް މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ. އޮތް އިރުގައި މި ދެއިންޑަސްޓްރީ ތަރައްގީ ކޮށް މީހުން ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަދު ވަސީލަތްތަކުން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނުއުފައްދައިފި ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ މުސްތަގުބަލުގެ ޖީލުތައް ދަރަނިވެރިވެ އެމީހުންނަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ބޭރުގެ ދަރަނި އަދާ ނުކުރެވިގެން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން އުޅޭ ހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައް ހިނގައިދާނެ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެރިކަމާ ހެދި ބަގުޑި ބައްދާ، ނިޒާމާ ހެދި ބަގުޑި ބައްދަން ހަދައިގެން. އެހެންވީމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ.
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ހިންގާނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގާފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެފަހަރު ރައްޔިތުންގެ 62 އިންސައްތަ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 14:39
އަލުވިމަލުވި
އެއްވެސްނިޒާމެއް މިގައުމަކަށް ކަމަކުނުދާނެ. މިހާރުމިއޮތީ 2ނިޒާމުން ހޯދާފައި އޮތް އެއްމެމޮޅުގޮތް. ހަމައެކަނި %50އާއި 1ވޯޓް އޮތްތަން ބަދަލުކޮށްލީމަވީ.އެއްމެގިނަވޯޓުލިބޭފަރާތަކަށް ރައީސްކަންލިބޭގޮތަށް ކޯލީޝަނަކީ ރާއްޖެއަށް ކަމުދާ ބާވަތެއްއެއްޗެނޫން. ސަބަބަކީ ކޯލިޝަނުގައި މިތިބެވެނީ ޕާޓީތަކަކަށްނުވުން. މަޖިލިހުގެ އެއްމެގޮނޑިއެއްނެތި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެވިދާނެ ކަމެއްނުމެއޮންނާނެ.