ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު ބަލި މީހަކަށް އެހީވުން
ވެލާނާގެ ކުރިމައްޗަށް ވެއްޓުނު ފުލުހަކަށް ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އެހީތެރިވެދީފި
 
ވަޒީރު ވަނީ ވެއްޓުނު މީހާ ގޮވައިގެން އޭޑީކޭއަށް ވަޑައިގެންފައި
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
ރާއްޖެ އެމްވީ

ވެލާނާގެ ކުރިމައްޗަށް ވެއްޓުނު ފުލުސް މީހަކަށް ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އެހީތެރިވެދެއްވައިފިއެވެ.

ވެލާނާގެ ސަރަޙައްދުގައި އެ ވަގުތު ހުރި މަންޒަރު ދުށް މީހަކު "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ވެލާނާގެ ތިރިއަށް ވަޒީރާއެކު ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާގެ ދެ އޮފިޝަލަކު އައިސް ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބައި، ވެލާނާގެ ކުރިމަތީގައި ސައިކަލުން އައި މީހަކު މަޑުކޮށްލި ކަމަށެވެ. އަދި ކުއްލިއަކަށް އެ މީހާ އެ ވަގުތު އެތަނަށް ވެއްޓުނު ކަމަށާއި، އެ މީހާ ވެއްޓުމާއެކު ވަޒީރު އެ މީހާ ކައިރިއަށް ގޮސް އަވަސް ފަރުވާއަށް ޓެކްސީއަކަށް އަރުވާ އެ މީހާއާއެކު އޭޑީކޭއަށް ވަޑައިގެންނެވިކަމަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ވެލާނާގެ ސަރަޙައްދަށް ވެއްޓުނު މީހާއަކީ ފުލުހެކެވެ. އަދި އެ މީހާ ވެއްޓުނީ ސިއްޙީ ކަމެއް ދިމާވެގެންނެވެ. ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވަނީ އެމީހާގެ އާއިލާ އަންނަންދެން އޭޑީކޭގައި މަޑުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
19 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 19:26
ލަތީފު
ހާދަރަނގަޅޭ ހާދަރަނގަޅޭ ހެޔޮހިތެއްގެވެރިއެއް މަހުލޫފައް ފާގަތިކަމާއި ދަރުމަދެއްވާށެވެ އާމީން.