ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 14:20
އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު
އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ވެކްސިން ކިއުތަކުގެ މައްސަލަ
ވެކްސިން ކިއުތައް ދިގުވާ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން - ޑރ. ނަޒްލާ
 
ރޯދަ މަހު ވެކްސިން ޖަހައިދޭ ގަޑި ވަނީ ރޭގަނޑު 09:00ން 11:45ށް އިތުރު ކޮށްދީފައި
 
ވެކްސިން ޖެހުމުގައި އިސްކަން ދޭނީ ހަމައެކަނި އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް

ވެކްސިން ޖަހަން ކިއުގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ރަމަޟާން މަހު ވެކްސިން ޖަހާ ގަޑި އިތުރު ކުރި ނަމަވެސް ކިއުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މިހާރު ވެސް އިތުރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ވަމުންދާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދަނީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަސްކަމަށްވުމާއެކު ދިމާވާ ދަތި ތަކާއެކު ވެސް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ދާ ޓީމުތަކުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރު ތަކުން ބައެއް މީހުންނަށް އިސްކަން ދޭ ޝަކުވާ ލިބެމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ ނޫސްވެރިން ކުރިން ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ވަކި ތަނަކަށް ނިސްބަތް ވާ މީހަކަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގައި އިސްކަން ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އިސްކަން ދޭނީ ހަމައެކަނި އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ އެއް ވަނަ ޑޯޒް އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކިއުގައި ޖެހެން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުން ރޯދަ މަހު ވެކްސިން ޖަހައިދޭ ގަޑި ވަނީ ރޭގަނޑު 09:00ން 11:45ށް އިތުރުކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ގަޑި އިތުރުކުރުމުން ވެސް ގިނައިރު ކިއުގައި ހުންނަން ޖެހުމާއި، ވެކްސިން ޖެހުމަށްޓަކައި ކިއު ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން ކިއުގައި ހުރެ، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިންޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ނުލިބިފައެވެ.

އެގޮތުން ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ކޮޅަށް ހުންނަން ޖެހުމުން އެކި ފަހަރުމަތިން ވެކްސިން ޖަހަން ދިއުމަށް ފަހު އަނބުރާ ދާ މީހުން ވެސް އިތުރުވެފައިިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން ޖަހައިދޭ ގަޑި އިތުރުކުރުމުގެ އިތުުރުން، ވެކްސިން ޖެހުން ފަސޭހާވާނެ ގޮތްތައް ހަދައިދިނުމަށް އާންމުން އަންނަނީ އެޗްޕީއޭއަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް