ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 13:14
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ސައީދު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ސައީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް
ފުވައްމުލަކުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު 6 މަސް ތެރޭގައި ހައްލުވާނެ، އިންޖީނުގޭގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެ - ފެނަކަ އެމްޑީ
 
މިހާރު މިވަނީ ހައްލު ހޯދާފައި
 
ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ ސަރުކާރު ވުޖޫދު ވުމަށް ފަހު، ހައްލުކުރުމަށް ދިމާވި އެއްމެ އުނގަދޫ މަސައްކަތް

ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ތަކުގެހއްލު ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސައްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އައު އިންޖީނުގޭގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސައީދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކުސިޓީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމާއި، އެ ސިޓީގެ އައު އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ ސަރުކާރު ވުޖޫދު ވުމަށް ފަހު، ހައްލުކުރުމަށް ދިމާވި އެންމެ އުނގަދޫ މަސައްކަތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިފެނިގެންދަނި ކަމަކަށް ކަމެއް ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ކަމާ އެކީ ނޫނީ ކަންތައް ނުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފެނަކައިގެ ޒުވާން އިންޖިނިއަރިންގ ޓީމަކުން އެތައް ތަހުލީލު ތަކެއް ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް، މި ނިޒާމު ހައްލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވިއެވެ. އެކަމަކުވެސް މިހާރު މިވަނީ ހައްލު ހޯދާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ތަހުލީލުތައް ކުރަމުން ދިޔައިރު ދިމާވިދަތިތައް ރައީސައް ހިއްސާކުރި ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ މި ޒަރޫރީ ބޭނުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރައީސް އެންގެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި، ވަރަށް ނުތަނަވަސް ގޮތެއްގައި ވަރަށް ހިތްދަތި ގޮތެއްގައި، ފުވައްމުލަކު ފެނަކަ ބްރާންޗްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އަސަރުކުރުވަނި ކަމެއް. އެކަމަށް ދައިމީ ހައްލެއް ހޯދައިދީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި، ގާއިމްކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ނުކުރެވިދާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވާ ވަގުތަކަށްވާތީވެ، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފުން ދެމުންދިޔަ އެއްބާރލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ކުރުމުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމް ކޮށްދޭނަން.... މި ނިޒާމް ނިމިގެންދާއިރު ދާއިރު ދާއިމީ ހައްލެއް މިކަމަށް ލިބި އެއްމެ މިޒަމާނުގެ ވަސީލަތްތައް ބެހެއްޓީ މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން
އަހުމަދު ސައިދު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

މިކަމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭތީ، އެ ކަން ހިއްސާ ކުރެއްވުމުން ވަގުތުން އެކަންތައްވެސް ހައްލުކޮށްދެއްވި ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރީ މި އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގައެވެ. 43 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އައު އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް އަލި އަޅުއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އައު އިންޖީނުގޭގެ މަޝްރޫޢާއެކު އެ ރަށަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިހާރު ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުވެ، ތަނުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކަށްވެސް ލުއިކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށްވީ، ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ހުރި އިންޖީނުގެއަކީ އާއްމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ތަކަށް ވެފައި، އެތަން ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފު ނުއުފުލޭތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން ކަމުގައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައު އިންޖީނުގޭގެ ޚިދުމަށް އެސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެޅީ ބިންގަލަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހުޅަނގު މޫސުމަށް ދިޔަދޮވިލައި، އިރުވައި މޫސުމަށް ޖަހާ އަޅާ ސަތަރި ގަނޑެއް ނޫން. އެއީ ފަލަމަޑީގެ ގަހަކަށް ނުވެ، ކުރިއަށް އޮތް 18 މަސްދުވަހުގެތެރޭގއި ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ. ކުރިއަށް އޮތް މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ.
އަހުމަދު ސައިދު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މިހާރުގެ އިންޖީނުގޭގެ ޖުމްލަ ކެޕޭސިޓީއަކީ 5.4 މެގަވޮޓެވެ.

އައު އިންޖީނުގެ ޤާއިމުކުރަނީ 4 މެގަވޮޓްގެ 5 ޖަނަރޭޓަރުސެޓްގެ ޖާގަ ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 20 މެގަވޮޓްގެ ކެޕޭސިޓީ ޤާއިމުކުރެވޭގޮތަށެވެ. އެއާއެކު މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 8 ޓްރާންސްފޯމަރު ބެހެއްޓުމާއި، ޖުމްލަ 21 ކިލޯމީޓަރުގެ މީޑިއަމް ވޯލްޓޭޖުގެ ކޭބަލް އެޅުމާއި، އައު ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭއިރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ކުރިޔަށް އޮތް 30 ނުވަތަ 40 އަހަރަށް ދަތިނުވެ ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް