raajjemv logo
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ގުރުއަތުލުން
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފްލެޓްގެ ގުރުއަތުލައިފި
 
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު
 
ގުރުއަތު ނަގާފައިވަނީ ފްލެޓް ނަންބަރު ލިޔެފައިވާ ކަރުދާސްކޮޅުތަކެއް ފޮށްޓަކަށް އަޅައިގެން
 
ގުރުއަތު ނެގުމަށްފަހު ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންނާއެކު އެޗްޑީސީން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވަލާނެ
ނަހުފާ މުހައްމަދު
8,010
ކ. މާލެ |
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 13:16
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓް
މުހައްމަދު ފަޒީން

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ބައިގެ ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.  

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓްކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ފަށާފައިވަނީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. އެގޮތުން ފްލެޓްތަކުގެ އެޗް-10 ބައިގެ ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ގުރު ނަގާފައިވަނީ، ފްލެޓް ނަންބަރު ލިޔެފައިވާ ކަރުދާސްކޮޅުތަކެއް ފޮށްޓަކަށް އަޅައިގެންނެވެ.

ފޮށީގައިވާ ކަރުދާސްކޮޅުތައް، ސްކޫލް ދަރިވަރުން ލައްވާ ނަގަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ، ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. ފްލެޓްގެ ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު، ކޮންމެ ފްލެޓެއްގެ ނަންބަރު ނެގުމާއެކު އެ ފްލެޓް ހުންނަ އިމާރާތާއި އެޕާޓްމަންޓް ފެންނާނެހެން ޓީވީން ދައްކާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު، އެމީހަކަށް ލިބުނު ފްލެޓްގެ މައުލޫމާތު، ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އެ މެސެޖްގައި ފްލެޓް ނަންބަރާއި، ފްލެޓް ހުންނަ އިމާރާތާއި، ފަންގިފިލާ ލިޔެފައި ވާނެކަމަށާއި، ފްލެޓާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކެއް އެ މެސެޖްގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓްގައި ޖުމްލަ 6720 މީހުން ހިމެނޭއިރު، ޑައުންޕޭމެންޓް ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކަށް، ޕޭމަންޓު ނުދައްކާ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޑައުންޕޭމެންޓެއް ނުދައްކާ 25 އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން މަހަކަށް 7500 ރުފިޔާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެކަމަކު ޑައުން ޕޭމެންޓު ދައްކައިފިނަމަ ކުލި ކުޑަވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފްލެޓުތަކުގެ ގުރުއަތުނެގުމަށްފަހު، ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންނާއެކު އެޗްޑީސީން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވަލާނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެތަންތަނަށް ބަދަލު ވުމަށް، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް، ތިން މަސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
70%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
10%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް