raajjemv logo
ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް!
 
ސިނާއަތުގައި ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ
 
ރަށުފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ހިއްސާދާރުން ތަމްރީންކުރެވިގެންދާނެ
 
ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ، ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިގެންދާނެ
ފާތިމަތު އުދުމާ
2,355
ކ. މާލެ |
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 17:00
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އަދި ޔޫއެންޑީޕީގެ ދާއިމީ ސަފީރު އަކިކޯ ފުޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ) އާއި ދެމެދު 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވުޒާރާގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ. އަދި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫއެންޑީޕީ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު އަކިކޯ ފުޖީ އެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އެކު ސޮއިކުރެވިގެން މިދިޔަ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ، ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށުފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ހިއްސާދާރުން ތަމްރީންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވުޒާރާއިން އިތުރަށް ބުނީ، "ރީއިމޭޖިނިންގ ޓޫރިޒަމް" މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ސިނާއަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިސިނާއަތުގައި ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ލ. އަތޮޅުގެ ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ލ. އަތޮޅުގެ ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ކުރުއެރުވުމަށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފަތުރުވެރިކަމާއިބެހ ވަޒީރު، ޑރ. މައުސޫމް ވަނީ މިމަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކަށް ލާމަރުކަޒުކޮށް ރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގައި ހަރާކާތްތެރިވެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިމަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބިން އެކަށައެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއެއްބަސްވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މުހިންމު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށްގެންދާނެ އެއްބަސްވުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔޫއެންޑީޕީގެ ދާއިމީ ސަފީރު، އަކިކޯ ވަނީ ރާއްޖެފަދަ ގައުމެއްގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް އައު ގޮތްތަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިމަޝްރޫއަކީ ކާމިޔާބު މަޝްރޫއެއް ނުވަތަ މަޝްރޫއު އުންމީދުކުރިވަރަށް ކާމިޔާބު ނުވިނަމަވެސް، މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ދަސްވެ، ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަކިކޯ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސޮއިކުރެވިގެން މިދިޔަ އެއްބަސްވުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސްޓެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމަށް އަކިކޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ރީއިމޭޖިނިންގ ޓޫރިޒަމް"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއަކީ 18 މަސްދުވަހުގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއަށް ފަންޑުކޮށްފައި ވަނީ ޔޫއެންޑީޕީގެ ރެޕިޑް ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މިއީ ޔޫއެންޑީޕީ އިން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް އަށް ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރުވުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތަކުގެ ތެރެއިން އެހީއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް