ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 11:20
އަހްމަދު ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
އަހްމަދު ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް
ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް އަމާޒަކީ މާލެއަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމް ވަރުގަދަ ކުރުން - މިނިސްޓަރ
 
12 ރަށެއްގެ ޞިއްހީ މަރުކަޒުތައް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާ ވަޞީލަތްތަކާއެކު، ހަސްފަތާލުގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދާނެ
 
އިމަރޖެންސީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިތުރު 26 ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
އެމީހަކު ހުރި ކޮންމެ ތަނަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މަގްސަދެއް

ޚަރަދުބޮޑުވެފައި އުނދަގޫ ކަމަކަށްވިޔަސް ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މާލެއާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންހުރި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފާތު ކުޑަކޮށް ސިއްހީ ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރު ދައްކުރުން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިތާބުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމުގެ ފަލްސަފާއަކީ އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ތަރައްގީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ވުޖޫދުވެ ބައްޓަން ކުރުމަށް އެންމެބޮޑަށް ބަރޯސާވާ މަސްދަރު ކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްގީގެ އެންމެހާ މަޝްރޫއުތައް އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސިއްހީ ފަރުވާގެ ނިޒާމާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް، ޖަޒީރާވަންތަ މިގައުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒު ކުރެވިގެން ރޭވިފައި މިވަނީ، އެމީހަކު ހުރި ކޮންމެ ތަނަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު ދިނުމުގެ މުހިއްމު މަގުސަދުގައި ސިއްހީ ފަރުވާގެ އަސާސީ ހައްގު ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް މި ވިސްނުމުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމުތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަތޮޅުތެރެއަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ރޭވިފައިވާ ސިއްހީ ފަރުވާގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަކީ، މިހާތަނަށް ރާއްޖެ މިދާއިރާގައި ދެކެފައިނުވާފަދަ އިންގިލާބީ ކުރިއެރުންތައް ގެނުވައިދޭނޭ ކަންކަން ކަމަށެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ ޚަރަދުބޮޑު އުނދަގޫ ކަންކަން ކަމުގައިވީނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ މި އަމާޒަކީ މާލެއާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންހުރި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފާތުތައް ވަރަށްބޮޑަށް ކުޑަކޮށް ސިއްހީ ފަރުވާއަށް މާލެއައުމަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރު ވަރަށްބޮޑަށް ދަަށްކުރުން. ސިއްހީ ޚިދުމަތުގައި ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުން. މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު މިކަން މިހާރުދަނީ ހަލުއި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށް. މިގޮތުން އެންމެ އުއްމީދީ ބަދަލުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅުތެރޭގެ ސަރަހައްދީ 5 ހަސްފަތާލުގެ "އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މި ހަސްފަތާލުތަކުގައި މުޅިން އަލަށް ފަށާ ޚާއްސަ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތަކާ، ތަހުލީލުކުރުމުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ. އިމަރޖެންސީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިތުރު 26 ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސް ފޯރުކޮށްދީ މުޅި ރާއްޖޭގައި އިމަރޖެންސީ އަވަސްފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވި މިކަމުގެ ފަންނީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމުރީނު ކުރެވޭނެ. 12 ރަށެއްގެ ޞިއްހީ މަރުކަޒުތައް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާ ވަޞީލަތްތަކާއެކު، ހަސްފަތާލުގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދާނެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާ ހަސްފަތާލުތަކުގެ އާބާތުރަފިލުވާ އުމުރާނީ ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ. ކެންސަރަށް ފަރުވާދެވޭ ފުރިހަމަ ގައުމީ މަރުކަޒެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގާއިމު ކުރެވިގެންދާނެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ސިއްހީ ޚިދުމަތްދީ ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ދުރާލާ ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ތެރެއިން މިހާރާއި ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކުގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، ސިއްހީ އިބްތިދާއީ ޚިދުމަތް (ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ) ގެ އައު މަޝްރޫއެއް މުޅި ގައުމުގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރގެ ވިސްނުމަކީ، ހެލްތު ކެއަރ ވޯރކަރުން ކުރީ ސަފުގައި ތިބެގެން އަދި އެހެނިހެން ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެވެސް ދައުރު ފުޅާކޮށް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި، ރަށު ފެންވަރުގައި، ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، ބަލިވުމުން ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އައުމުން ފަރުވާ ދިނުމަށްވުރެ، ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދުރާލާ މަސައްކަތް ކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި އަދި މިނޫންވެސް ޤައުމީ ވެކްސިން ޕަރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ދެވޭ ވެކްސިންތައް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލެއް އަދި މިފަދަ އެހެން ކާރިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ދާއިމީ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ގާއިމު ކުރުމާއި، މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތައް ކުރިމަގުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެހެން ބައްޓަންކޮށް ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް އިޖާބައިގެ ތެރެއިން އަދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެއްކުރެވިފައިވާ ޒާތީ ސިއްހީ މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޖިޓަލް ޑޭޓާބޭސްތަކުގައާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓާ، މި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ. އުއްމީދަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ފުރިހަމަ ސިއްހީ މަޢުލޫމާތުގެ ރެކޯރޑެއް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް މި ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެކުވެރި ގައުމުތަކާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތައް އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ސިއްހީ އިދާރާތަކާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުންތައް ވަނީ އިތުރަށް ބަދަހީ ކުރެވިފަ. އެފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް "ކޮވިޑް އިޖާބަ" އަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަން މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރުވެރިކަމާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަން.

މި މުނާސަބު ދުވަހުގައި އެންމެ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި، އަދި ފަޚުރުވެރިކަމާއިއެކު ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން، ކޮވިޑްގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާ، ވޮލަންޓިއަރުންނާ އަދި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތަކާ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް މަސައްކަތާއި ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްދެއްވާ މުއައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެއީ ކޮވިޑްގެ ބަތަލުންނާއި ބަތަލާއިން ކަމަށާއި، ޤައުމީ ރޫޙުގައި އެފަރާތްތަކުން އެކުރައްވަނީ އަގުހުރި ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ޚިތާބު ނިންމަވާލައްވަމުން ވިދާޅުވީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ގާތުން ފޯރުވައިދީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ އުއްމީދީ މަސައްކަތްތަކުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން ދާނެކަމަށެވެ. އަދި އިލްތިމާސަކީ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމާމެދު އަބަދުވެސް ފަރުވާތެރިވެ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ މިހާލަތުން އިބްރަތް ލިބިގަނެ، ސިއްހަތަކީ ހާސް ނިޢުމަތެއް ކަމަށް ދެކި އެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވެ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް އަހުލުވެރިވުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް