raajjemv logo
އީގަލްސް އާއި ތިމްޕޫގެ މެޗު
އީގަލްސް އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި: ޝާޒްލީ
 
ކޮލިފައިން މެޗުގެ ކުރިން އީގަލްސްއަށް ލީގުގައި ކުޅެން ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ދެ މެޗު
 
އީގަލްސް އާއި ތިމްޕޫ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,235
ކ. މާލެ |
6 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 15:21
ކުލަބު އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) އާއި ކެޕްޓަން ހުސެއިން ޝިފާއު ޔޫސުފް (ކުރޯ)
އަދަދު

ކުރިއަށް އޮތް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބޫޓާނުގެ ޗެމްޕިއަން ތިމްޕޫ ސިޓީ އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ކުލަބު އީގަލްސް އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގެ ޖާގައެއް އީގަލްސްއަށް ލިބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. މީގެ ކުރިން އީގަލްސްގެ ތައްޔާރީތަކަށް ހުރަސްއެޅުނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުކަނޑާލުމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުލަބުތަކަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަދިންއިރު، ލީގު އަލުން ފަށާފައިވަނީ މާޗު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮލިފައިން މެޗުގެ ކުރިން އީގަލްސްއަށް ލީގުގައި ކުޅެން ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ދެ މެޗެވެ.

ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ތިމްޕޫ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޝާޒްލީ ބުނީ މީގެ ކުރިން ލީގު މެދުކަނޑާލަން ޖެހި، ކުލަބުތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، މިހާރު އެކަމާ ނުވިސްނާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ލީގުގައި އީގަލްސްއަށް ދެ މެޗެއް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެ ދެ މެޗާއެކު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިންނަށް އީގަލްސް އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިންނާ ކުރިމަތިލާއިރު، އީގަލްސްއިން ވަނީ ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ޓްރާންސްފާގައި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ލުބުނާނުގެ ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ގޯލްކީޕަރު މުޙައްމަދު ތޯހާ އާއި، ރަޝިއާގެ ފޯވާޑް ވްލަޑިސްލާވް ކޮރްމިޝިނާއި، ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ކުޅެމުން އައި މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރު އެލްސައީދު މަހުމޫދުގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަދި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ވެސް ވަނީ އީގަލްސްއާ ގުޅިފައެވެ.

ޝާޒްލީ ބުނީ މި ކަހަލަ މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު، ރަނގަޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ތިބުމަކީ އީގަލްސްއަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓީމުގައި މި ވަގުތު ތިބި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، އީގަލްސްގެ ސްކޮޑަށް ބަލާއިރު އީގަލްސްގައި ރަނގަޅު ޓީމެއް އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ޝާޒްލީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި އީގަލްސް މުޅިން އަލަށް ވާދަކުރާއިރު، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހުސެއިން ޝިފާއު ޔޫސުފް (ކުރޯ) ބުނީ މިއީ އީގަލްސްގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ޚާއްޞަ އެއް ދުވަހަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު، ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ފޯކަސްވެސް ހުރީ މެޗުން މޮޅުވުމަށް ކަމަށާއި، މި މެޗަށް ޓީމު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި ތިމްޕޫއާ ދެކޮޅަށް އީގަލްސް ނުކުންނައިރު، އެ މެޗުން އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެނަމަ ޕްރިލިމިނަރީ ދެވަނަ ބުރުގައި އީގަލްސް ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި އެ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ، ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި އީގަލްސް ކުޅެން ޖެހުމުގެ އެންމެ ފުރުޞަތު ބޮޑީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރާއެވެ.

ކޮލިފައިން ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމަކަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ޖާގަ ލިބޭއިރު، ރާއްޖެއިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށެވެ. މާޒިޔާގެ އިތުރުން ދެން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް އާއި ތިމްޕޫ ސިޓީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް