ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 13:13
މާލޭ މަގުހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
މާލޭ މަގުހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ މަގުހެދުން
މާލޭ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިތުރު ތިން ސަރަހައްދެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސޮއިކޮށްފި
 
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު
 
ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާނީ ހެންވޭރު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް މަގުތަކާއި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު އަދި މައްޗަންގޮޅި މެދުގެ ބައެއް މަގުތައް
 
ތިން ސެގްމެންޓްގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 70.1 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާލޭ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މާލޭގެ އިތުރު 3 ސަރަހައްދެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއުއަކީ މަގުތަކުގެ ފެންބޮޑުވުން ހައްލުކޮށް، އެކި ސަރަހައްދުތައް އިރުއިރުކޮޅާ ކޮންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނާއި، މަގުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އާދަކާދަތައް މިހާރު ހުރި ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ތަކުލީފްތައް ކުޑަކޮށް، ހިތްފަސޭހަ އަމާން މަގުތަކެއް ހެދުމަށް ަކއުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫއެކެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު މޫސާ އަލިމަނިކެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާނީ ހެންވޭރު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް މަގުތަކާއި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު އަދި މައްޗަންގޮޅި މެދުގެ ބައެއް މަގުތަކެވެ. މިސަރަހައްދު ތަކުގެ ތެރެއިން މައްޗަންގޯޅި މެދު އަދި ދެކުނު ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 125 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ހެންވޭރު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 217 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ތިން ސެގްމެންޓްގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 70.1 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  އެއީ ހެންވޭރު އުތުރުގެ މަގުތަކަށް ޚަރަދުވާ 36.30 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު އަދި މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މަގުތަކަށް ޚަރަދުވާ 33.80 ރުފިޔާއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ހެންވޭރު އުތުރުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 13 މަގެކެވެ. އެއީ ވައިލެޓް ހިނގުން، ވައިލެޓް މަގު، ގުލިސްތާން ގޯޅި، ހިރުނދު މަގު، ދުނބުރި މަގު، ރޯޝަނީމަގު، ކުރަނގި ގޯޅި، ކަސްތޫރި މަގު، ސީސަން މަގު، ސަނދުބަރަކާ ގޯޅި، ދީފުރަމް ގޯޅި، ގަލަދުން ގޯޅި އަދި ފިލިގަސް މަގެވެ. މި މަގުތަކުން ޖުމްލަ 1.97 ކިލޯމީޓަރު ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައްޗަން ގޮޅި މެދު ސަރަހައްދުން ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 6 މަގެކެވެ. އެއީ ނިކަގަސްމަގާއި، ކުރިކީލަ މަގާއި، ޗާންދަނީ މަގާއި، ކުދިރަތްމާ ގޯޅިއާއި، ދިލްބަހާރު ގޯޅި އަދި ޖަވާހިރު ގޯޅިއެވެ. މި މަގުތަކުން ޖުމްލަ 0.48 ކިލޯމީޓަރގެ މަގު ހަދާނެއެވެ. މައްޗަންގޮޅި ދެކުނުން ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 މަގެކެވެ. އެއީ ބަޑިފަސްގަނޑު މަގު، އާމިނާރަނި ހިނގުން، ބުރުޒު މަގު، ކުރިކީލަ މަގު، އަދި ޗާންދަނީ މަގެވެ. މި މަގުތަކުން ޖުމްލަ 1.00 ކިލޯމީޓަރގެ މަގުހަދާނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 13:21
85972
ތީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށްވެސް ކުރަން ޖެހިފަ އޮންނަ ކަމެއް.. ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން ކުރެވޭ އިސްރާފެއް.. އެއްފަހަރު ރަނގަޅަށް ހެދީމަ ނިމުނީން ނޫންތަ؟؟؟؟ މިނޫން ދުވަހެއް ދިވެހިންނަށް ދައްކަވާށި..