raajjemv logo
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ތިންވަނައަށް
 
ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން ގްރީން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ގްރީން ޖެހިލީ 17 ޕޮއިންޓާއެކު
އަތޫފް އާތިފް
1,722
ކ. މާލެ |
4 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 23:53
ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ގްރީން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ގްރީން މޮޅުވީ 2-0 ން
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް، ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ދަ ގްރާންޑޭއިން ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، އެ ޓީމަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވީ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ވިޖްދާނު (ވިޖުއްކޮ) އަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އޭނާއަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އަންޞާރު އިބްރާހީމް (އަންކޮ) އަށް ކުރި ފައުލާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެއާއެކު ދަ ގްރާންޑޭގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވުމުގެ ފައިދާ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ނެގިއިރު، މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ހަސަން ނަޒީމް (ޗޯޓު) އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ދަ ގްރާންޑޭގެ އަލީ އިފާޒަށްވެސް ރެފުރީ ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ. އޭނާއަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ރެފުރީއާ ހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރި ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެއާއެކު ދެ ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ދަ ގްރާންޑޭއިން ކުޅުނުއިރު، އެ ޓީމުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ކެޕްޓަން ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި މުޙައްމަދު ރިޝްވާނެވެ.

މި މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަދު ބުނީ ދަ ގްރާންޑޭގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމާއެކު، ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކުޅުންތެރިން މެޗު ފަސޭހަކޮށްލިތަން ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން އުފެއްދި ހަމަލާތައް ދިފާއުކުރުމުގައި ދަ ގްރާންޑޭގެ ގޯލްކީޕަރު އިޔާން އަބްދުލް އަލީމުގެ ހުށިޔާކަން ނިސްތާރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ދަ ގްރާންޑޭގެ ކޯޗު އިސްމާޢީލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނީ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ހިތްވަރު ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކި ނަމަވެސް، ދަ ގްރާންޑޭއިން ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރި ކަމަށެވެ. އަދި އިފާޒަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރެފުރީއާ ދިމަލާށް އިފާޒް ހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތު ނުކުރާ ކަމަށްވެސް އިންމަ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޖެހިލީ ކުޅުނު 11 މެޗުން ލިބުނު 17 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ދަ ގްރާންޑޭ ވެއްޓުނުއިރު، އެ ޓީމަށް 11 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 16 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް