ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 07:37
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރު ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ޙަރަކާތްތެރިވި މަންޒަރެއް
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރު ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ޙަރަކާތްތެރިވި މަންޒަރެއް
އޭބީސީ ނިއުސް
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަވަލްނީ
ޖަލުން ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނަވަލްނީ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލަކަށް!
 
ރަނގަޅަށް ނުނިދޭ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ޖަލުން ނުލިބޭކަމަށް ނަވަލްނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވީ ޖަލުގައި އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭ މައްސަލަ
 
ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ނަވަލްނީގެ މި ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރައްވާފައި

ޖަލު ބަންދެއްގައި ހުންނެވި ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީއަށް ޖަލުގައި ނާއިންސާފުން ކަންކަން ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކުރެއްވުމަށް ނަވަލްނީ ނިންމަވައިއެވެ.

ނަވަލްނީ މިހާރު ހުންނެވީ މޮސްކޯގެ އިރުން 60 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ "އެލްކޭ-2 ކަރެކްޓިވް ޕީނަލް ކޮލޮނީ" ގައެވެ. އަދި ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން ނަވަލްނީ އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވާއިރު، ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވީ ޖަލުގައި އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭ މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން ބުރަކަށީގައި ރިއްސުމާއި، ކަނާތު ފައިގެ މައްސަލަތަކެއްގެ އިތުރުން، ރަނގަޅަށް ނުނިދޭ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ޖަލުން ނުލިބޭކަމަށް ނަވަލްނީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ނަވަލްނީގެ މި ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ.

ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ އަނބުރާ ޤައުމަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަވަލްނީ ޤައުމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު، އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން އޭރު ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އަދި މިހާރު އޭނާގެ މައްޗަށް ޖަލު ޙުކުމްވެސް އިއްވާފައިވާއިރު، ނަވަލްނީ ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވީވެސް ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިއާގެ ޕްރިޒަން ސަރވިސްއިން ދީފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށް ނަވަލްނީ އެނބުރި ޤައުމަށް ވަޑައިގަތުމަކީ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންގެ ސަރުކާރަށް ކުރައްވާ ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައި ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ސިފަ ކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާ ނަވަލްނީގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވީ އޮގަސްޓު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ސައިބީރިޔާ އިން މޮސްކޯއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ފްލައިޓެއްގެ ތެރެއިން ސައިފޮދެއް ހިއްޕެވި ފަހުންނެވެ. އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ނަވަލްނީ އަށް ވިހަ ދިނުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރަޝިޔާ ސަރުކާރެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަނުގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި 32 ދުވަސް ވަންދެން ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ނަވަލްނީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަވަލްނީ ހޮސްޕިޓަލުުން ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ހިސާބުގައި އާލާސްކަންފުޅުގެ ހުރިހާ އަލާމާތެއް ވެސް ފިލައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއާއެކު ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން އޭރުވެސް ވަނީ ނަވަލްނީ އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެނައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ނަވަލްނީއަކީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށްވެފައިި، ޤައުމުން ބޭރުގައި ހުންނެވީ ސަސްޕެންޝަންގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާގެ ޕްރިޒަން ސަރވިސް އިން ވަނީ ވަގުތުން ނަވަލްނީ އެނބުރި ޤައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަމުރު ކޮށްފައެވެ. އަދި އަނބުރާ ވަޑައިނުގަންނަވައިފި ނަމަ، ސަސްޕެންޝަން ޖަލު ޙުކުމަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުން ގާތް ކަމަށް ޕްރިޒަން ސަރވިސް އިން އޭރު ބުނެފައިވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު، ނަވަލްނީއަށް ވަނީ ޖަލު ޙުކުމްވެސް އިއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
25%
25%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް