ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2021 | ބުދަ 07:26
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން- ޕުޓިން އަކީ ވަރަށް "ފޮޓޯޖެނިކް" ބޭފުޅެއްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން- ޕުޓިން އަކީ ވަރަށް "ފޮޓޯޖެނިކް" ބޭފުޅެއްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން ވެކްސިން ޖެއްސެވުން
އަސް ދުއްވަވާ، ސްކޭޓު ކުރައްވާއިރުވެސް ފޮޓޯ އާންމު ކުރައްވާ ޕުޓިން، ވެކްސިން ޖެއްސެވީ ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި
 
ޕުޓިން އެ މަންޒަރުތައް އާންމު ކުރައްވާފައެއް ނުވޭ
 
ޕުޓިން ޖެއްސެވީ ކޮން ވެކްސިނެއްކަންވެސް އަންގާފައިނުވޭ
 
ޕުޓިން އަކީ ވަރަށް "ފޮޓޯޖެނިކް" ބޭފުޅެއް

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއަކީ އާންމުކޮށް ނުހަނު ކެމެރާއާ ރައްޓެހި އަދި ކުރައްވާ މުހިއްމު ކަންކަން ފޮޓޯ ނަންގަވައި އާންމު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް، ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފިއެވެ.

އަސް ދުއްވަވާއިރުގައާއި، ސްކޭޓް ކުރެއްވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރައްވާއިރުވެސް ޕުޓިން ފޮޓޯ އާންމު ކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން ޕުޓިން އަކީ ވަރަށް "ފޮޓޯޖެނިކް" ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައި ވީނަމަވެސް، އެހާ "ސިއްރިއްޔާތުގައި" ވެކްސިން ޖެއްސެވުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް މިވަނީ ހައިރާންކަން ގެނުވާފައެވެ. ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް ބާރު އެޅުއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ޕުޓިން ވެކްސިން ޖައްސަވާފައިވާއިރު، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައީސުންނާ ޚިލާފަށް ޕުޓިން އެ މަންޒަރުތައް އާންމު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޕުޓިން ޖެއްސެވީ ކޮން ވެކްސިނެއްކަންވެސް އަންގާފައިނުވާކަަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕުޓިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯއާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޕުޓިން ޖެއްސެވީ ސީދާ ކޮން ވެކްސިނެއްކަން ހާމަ ނުކުރެއްވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ރަޝިއާގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ވެކްސިނަކީވެސް ރައްކާތެރި ވެކްްސިންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރަޝިޔާއިން އުފައްދާފައިވާ ސްޕަޓްނިކް-ވީ ވެކްސިން ގެ ޓްރަޔަލްތަކުގައި ޕުޓިންގެ ދަރިކަނބަލުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު 68 އަހަރުގެ ޕުޓިން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ އެމަނިކުފާނު ވެކްސިން ނުޖައްސަވައި މަޑު ކުރައްވަނީ 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ސްޕަޓްނިކް-ވީ ވެކްސިން ޖެހުން ހުއްދަކަމަށް ކަނޑައަޅަންދެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު ދެން ޕުޓިން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ޑޮކްޓަރުން ޚާއްސަ ޝެޑިއުލްއެއް ދެއްވުމުން ވެކްސިން ޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ވެކްސިން ޖައްސަވައި، އެކަން ހާމަ ކުރެއްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ރަޝިއާއިން މިހާތަނަށް 6 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
18%
9%
18%
36%
18%
ކޮމެންޓް