ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 07:21
ޗައިނާއިން ދަނީ ކޭމްޕުތަކުގައި ވީގާރ މުސްލިމުންނަށް ގިނަ އަނިޔާތަށް ކުރަމުން
ޗައިނާއިން ދަނީ ކޭމްޕުތަކުގައި ވީގާރ މުސްލިމުންނަށް ގިނަ އަނިޔާތަށް ކުރަމުން
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގައި ވީގާރ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރުން
ވީގާރ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް!
 
އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެސެޓް ފްރީޒް ކުރުމާއި ޓްރެވަލް ބޭން ހިމެނޭ
 
މިއީ 1989 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އީޔޫ އިން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި ކެނެޑާއާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން

ޗައިނާގައި ވީގާރ މުސްލިމުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ އެމީހުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ޝިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި ކެނެޑާގެ އިތުރުން އެމެރިކާ ގުޅިގެންނެވެ. މިގައުމުތަކުން ޗައިނާގެ އިސް އޮފިޝަލުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމުމުން އެގައުމުން ވަނީ ޔޫރަޕުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިވަޅު އަޅާފައެވެ. މިއީ 1989 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އީޔޫ އިން ޗައިނާއާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޗައިނާ އިން ވީގާރ މުސްލިމުން ޝިންޖިއާންގެ ކޭމްޕުތަކުގައި ބަންދުކޮށް، ގިނަ އަނިޔާތަކެއް އެމީހުންނަށް ދެމުންދާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އާންމުވެފައި ވީނަމަވެސް އެގައުމުން ވަނީ އެކަންތައް ދޮގުކޮށް ވީގާރ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ނުކުރާކަމަށާއި އެއީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ "ރީ-އެޑިއުކޭޝަން" ފެސިލިޓީތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑޮމިނިކް ރާބް ވަނީ ޗައިނާއިން ދަނީ ވީގާރ މުސްލިމުންގެ އެންމެ އަސާސީ ހައްގުތަކަށްވެސް އަރައިގަންނަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި މިހާ އަނިޔާވެރިކޮށް ބަޔަކާއި މެދު އަމަލުކުރާކަމަށް ރިޕޯޓްކުރެވެމުންދާ ކާރިސާކަމަށް ރާބް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެސެޓް ފްރީޒް ކުރުމާއި ޓްރެވަލް ބޭން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ޝިންޖިއާން ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯރޕްސް ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ ބިއުރޯ ސޭންކްޝަން ކޮށްފައިވާއިރު، ވަކިވަކިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި ޝިންޖިއާން ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ ބިއުރޯގެ ޑިރެކްޓަރާއި ޝިންޖިއާން ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ސްޓޭންޑިން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކާއި ޝިންޖިއާން ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯރޕްސްގެ ޕާޓީ ސެކްރެޓަރީގެ އިތުރުން ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ހިމެނެއެވެ.

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން ވަނީ ޗައިނާއިން އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅު އަދި ޖެނޮސައިޑްގެ އަމަލުކުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކެނެޑާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ޗައިނާގައި ވީގާރ މުސްލިމުންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ދެމުންދާކަމުގެ ހެކި ފެންނަން އެބަހުރި ކަަމަށް ބުނެފައެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި މިވަނީ ވީގާރ މުސްލިމުންނަށް އެގައުމުން ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
13%
38%
0%
13%
0%
38%
ކޮމެންޓް