ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 07:19
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިޙް
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިޙް
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް
މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ - ރައީސް
 
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހޭދަކުރި އެއް ތަނަކީ އައްޑޫ
 
ބާކީ ހުރި ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަސް ތެރޭ ފަށާނެ
 
އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް ވަނީ ފަށާފައި

ސަރުކާރުގެ މިދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭނުގައި، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެމްޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑު އަތޮޅުން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ބާކީ ހުރި ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަސް ތެރޭ ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހޭދަކުރި އެއް ތަނަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕިއެސްއައިޕީ އަށް އެކަނިވެސް 535 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަދިރީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަކީ ސިޓީ އަދި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި، އެކަން އިންތިޒާމުކުރުމުން އެކަމަށް ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ސެންޓަރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ އަދި ތެރަޕީ ދެވޭނެ ސެންޓަރެއް މަރަދޫ ފޭދޫގައި އަޅަން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރިއަށް ދާނީ އޭއީއެޗްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިތަދޫ ގިރާ ސަރައްދުގެ މައްސަލަ ބިން ހިއްކުމުގެ ތެރެއިން ހައްލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޝަންގްރިއްލާއާއި ހެރެތެރެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ދެރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އަގު ބޮޑުވުން ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެތަނުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވީހާވެސް އަވަހަށް އެތަން ހުޅުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި، މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމަށް 4،000 އެނދަށް ބޭނުންވާ ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި 61 ބިން އިއުލާންކޮށް އެއްބައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަށް ފަސޭހައިން ފައިނޭންސް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސިންތެޓިކް ޓަރފް ޓްރެކެއް މި އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ރަށު ހޮސްޕިޓަލުގައި ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ކިއު ދިގުވުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް 18 ޑޮކްޓަރުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް ޑޮކްޓަރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ ބޮޑު މަޝްރޫ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމަރޝަލް ޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމާއި، ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ލޯނުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ވަޒީފާ ލިބުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫތަކުގައި ރަށުން މުވައްޒަފުން ނަގައިގެން ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއާޕޯޓު އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހިނގައިގަތުމުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައްޑޫގައި ފްލެޓު އެޅޭނެ ގޮތްތަކާއި ބިން ހިއްކައި ގޯތި ލިބޭނެ މަގުވެސް ފަހިކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގު ހެދުމާއި ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސިއްހީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މި ޢީދުގައި އައްޑޫގައި ކުލަ ޖެހޭނީ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއްގައި، އާއްމުންނަށް އުނދަނގޫ ވާގޮތަށް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ!
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި މެދު ގޮތް ދޫކޮށް މަޝްވަރާކުރީ ގުރުއަތުލާން އެދުނު ހިސާބުން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ނޫން ބަޔަކު ވެރިކަމަށް އައުމުން އައްޑޫ އާއި މެދު އިހުމާލުވެވޭ ސަބަބާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ - ނާޒިލް
އައްޑޫގެ ރަށްތަކަށް ސާފު ފެން ނުލިބޭތީ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލަ އެއް
ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި މެދު ދޮގު ހަދާ ފަދައިން ޚާރިޖީ ކަންކަމުގައި ދޮގު ހެދުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި ވާނެ - ޑރ. ޑީޑީ
އެމްޑީޕީން ޕީއެންސީ އަށް ގެންދިޔަ މެމްބަރުންނަށް އެމްބަސީތަކުން ބޮޑެތި މަގާމުތައް ދެނީ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް