ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 15:24
މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ޑރ މުއިއްޒު ހައްދަވާފައިވާ ނެރު: އުޅަނދުފަހަރަށް ނުރައްކާތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ މަޝްހޫރުވެފައި.
މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ޑރ މުއިއްޒު ހައްދަވާފައިވާ ނެރު: އުޅަނދުފަހަރަށް ނުރައްކާތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ މަޝްހޫރުވެފައި.
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމުގެ ރޭސް
އުމަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވިޔަސް . . . . . .
 
ޑރ މުއިއްޒަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދިމާ އިދިކޮޅު
 
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ގޮވާން ކެނޑޭނީ އެ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރި މީހަކަށް

އުމަރު ޒާހިރަކީ އަޅުގަޑު ވަރަށް އިހުތިރާމްކުރާ ގަދަރުވެރި އިއްޒަތްތެރިއެކެވެ. ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް އަބުރުވެރި ބޭފުޅެކެވެ. މިއަދުގެ ސިޔާސީ ކުނިބުނީގެ ތެރޭގައި ފަސްބައި ކިލަނބުވުމަށް އަޅުގަޑު އެންމެ ނޭދޭ އެއްބޭފުޅަކީ ޔަގީނުންވެސް އުމަރު ޒާހިރެވެ.

ކަން އެހެންއޮތަސް ހުސްވި ހަފުތާގައި އުމަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވިކަމަށް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޚަބަރެއް ފެނިފައި އެއްޗެކޭ ދަންނަވައިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ. މައާފު ކުރައްވާނޭ ކަމަށް ހީކުރަމެވެ. އުމަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވިއަސް މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންނާން އަޅުގަޑު ވޯޓެއް ނުދޭނަމެވެ. ތިމަން މަނިކުފާނު މިހުންނެވީ ޑރ މުއިއްޒާއެކު ކަމަށް އުމަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވަނީ ޑރ މުއިއްޒުގެ ހަގީގަތް ރަގަޅަށް ބައްލަވައި ދިރާސާ ކުރައްވާފައިކަމަށް އަޅުގަޑު ގަބޫލެއްވެސް ނުކުރަމެވެ. 

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ގާނޫނުގެ މަފްހޫމަކީ މަރުކަޒުކުރުން ވީހާވެސް ކުޑަކޮށްފައި ލާމަރުކަޒީ ކުރުން ކަމަށްވާއިރު ޑރ މުއިއްޒަކީ އެކަން ކުރުމަށް ރުހެވޭ އަދި އެކަމުގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށްވެސް ނުދެކެމެވެ. ޚުދު އުމަރު ޒާހިރަކީވެސް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ބަސްވިދާޅުވާން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތް ކަމަށް ނުދެކެމެވެ. މަނިކުފާނުގެ މުޅި ހަޔާތުން އަޅުގަޑުމެންނަށް ފެނިފައިވަނީ ކަންކަން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް މަރުކަޒު ކުރެއްވުމުގެ މިސާލުތަކެވެ. 

ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުގައި މަނިކުފާނު ހުންނެވި ޒަމާނަކީ ކަންކަން މަރުކަޒު ކުރުމުގެ ލާމަސީލު ޒަމާނެކެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ކަންކަން ރާވައި ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔައީ މަޝްވަރާގެ އުސޫލުތަކާ ވަރަށް ބީރައްޓެހިކޮށް މަނިކުފާނަށް އެވަގުތަކު ފެނިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަކަށެވެ. އެއީ ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަޑައިގެން ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ކުއްޖަކު ދަނޑުން ބާލައި ވަގުތުން ބޯކޮށަން ޖެއްސުން ކަމަށްވިޔަސްމެއެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ މެނޭޖަރަކު މަނިކުފާނުގެ ރައުޔާ ޚިލާފުވެގެން ވަގުތުން ހައްޔަރުކޮށް ގޭބަންދު ކުރުން ކަމަށްވިޔަސްމެއެވެ.

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ނާޒިރުކަން މަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޒަމާނުގައި އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކާއި އަޚުލާގު ރަގަޅު ކުރެއްވުމަށް މަނިކުފާނު ކުރެއްވި ކަންކަމަކީ އޭރަށް ބަލާއިރު ހަރުދަނާ ރަގަޅު ކަންކަމެވެ. އެކަމަކު މިއަދުތޯއެވެ. އެކަންކަން މިއަދު ކުރަން ދިމާކުރާ މީހަކު ފެތޭނީ ކޮންމެވެސް ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ކޮންމެވެސް ގޮޅިއަކަށެވެ. ދަރިވަރުންނަށް މަނިކުފާނު ދެއްވި އަދަބުތަކަށް މިއަދު ޖާގައެއް ނެތެވެ. ޒަމާން މިއޮތީ ބަދަލުވެފައެވެ. ވިސްނުންތައް މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. މިއަދު ކުރިއަށްދާން ޖެހިފައިވަނީ މިއަދުގެ ހަގީގަތްތަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ.

މަނިކުފާނުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ވަން މޭން ޝޯއެއްގެ ގޮތަށް މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ވަރަށް ބަރާބަރަށް ހިނގިއެވެ. ހުރިހާ އަމުރު މައުރޫފެއްގެ މިލްކުވެރިއަކީ މަނިކުފާނެވެ. އެހެން މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމެއްނެތި މަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަކަށް ކަންކަން ނިންމަވައި ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ނެރެދެއްވިއެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެމަގުން ކަންކަން ކުރާކަށް ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. މޭޔަރު ގިނިކަންޏާ ކަންކަމެއް ނުނިންމޭނެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލެއް އޮވެއެވެ. އެ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ބޭނުންވެއެވެ. ވަން މޭން ޝޯ ކުޅުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ދަންނަ ކަމެއް ނޫންވީމައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެމަގުން ހިނގާފައި އޮތީމާ މަނިކުފާނު ޑރ މުއިއްޒަށް ތާއީދު ކުރައްވަނީ ކަންކަން އަލުން މަރުކަޒު ކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއްގައި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހީވެއެވެ. އަނެއްކާވެސް އެދެނީ މައާފު ކުރެއްވުމެވެ. މިއުޅެނީ މަރުކަޒު ކުރާކަށް ނޫނެވެ. އަމާޒަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގުމެވެ. މަނިކުފާނެކޭ އެއްފަދައިން ޑރ މުއިއްޒަށްވެސް ދަސްވެފައިވަނީ އަދި ފަރިތައީވެސް ކަންކަން މުށުތެރެއަށްލައިގެން މަރުކަޒު ކުރުމަށެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުން މިއަދު އެދެނީ އެ ނިޒާމެއް ނޫނެވެ. މަރުކަޒު ކުރުމުގެ ނިޒާމު އަލުން ގެންނަން އުޅޭނަމަ މަނިކުފާނުގެ ލަފަޔަށްވުރެ އިސްވާނޭ އެހެން ލަފަޔެއް ނޯންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ މޭވާގެ ރަހަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ބޭފުޅަކީ ޑރ މުއިއްޒުކަމަށް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީމާ މިހާރުގެ މީހުން ބިނދިބިނދިފައި ހޭނެއެވެ. ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޑރ މުއިއްޒަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ މުޅިން އިދިކޮޅެވެ. މީހުންގެ މަޝްވަރާޔާއި ލަފާގެ މަތިން ޑރ މުއިއްޒު ކުރެއްވި އެންމެ ކަމެއްވެސް މަނިކުފާނު ދައްކަވަބައްލަވާށެވެ. ނެތެވެ. ފެންނަނީ މުޅިންވެސް މަރުކަޒު ކުރުމާއި އަމިއްލަޔަށް ކަންކަން ނިންމުމެވެ. މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުން ކަނޑުތޮށި ބުރިކޮށްލައިގެން ހެދި ނުރައްކާތެރި ނެރަކީ މިބަހުގެ މިސާލެކެވެ. ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް އަލުން ބަލުން ކުރާން ޖެހުމާއި ފައިސާ އިސްރާފު ކުރުމަކީ ޑރ މުއިއްޒާއި ގުޅިފައިވާ ޚާއްސަ ސިފައެކެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެއްކަމެއް ކުރާން ޖެހުނީމާ ތިޔަކަން ތިޔައޮތީ މުއިއްޒުވެފަޔޭ މިހާރުގެ މީހުން ބުނެއުޅެނީވެސް އެހެންވެގެންނެވެ.

ފަށަމުންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އުމަރު ޒާހިރަށް ފާޑުކިޔާން އަޅުގަޑު ނޭދެމެވެ. އެއީ ކުރަން ބޭނުންވެގެންހުރި ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަފުޅަށް މިއަދުގެ ސިޔާސީ ތޫފާނުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގަތީމާ އެނބުރޭ ރޯޅިރޯޅީގެ ވައިން ފަސްބައި ކަޝްފުވާނޭތާއެވެ. މިއީ އެޒާތުގެ ކަމެކެވެ. ކުރީ ޒަމާނުގެ މުރާލި މަޝްހޫރު ޚިދުމަތްތެރިޔާ މީރުބަހުރު އިސްމާއީލްދީދީ ވަޑައިގެންފައި ތިމަންނާޔަށް ފެންނަނީ މިހެންނޭ އެހެންނޭ ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ މިހާރުގެ މީހުން ބުނާނީ ކީކޭބާވައެވެ. ބުނާނެއެވެ. މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ޕިޗޯރީން ކަނޑުފައްތައި މަރާނޭ ގޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
13%
9%
0%
43%
0%
35%
ކޮމެންޓް
20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 15:03
އަސްތާ ތެދެއް
އަހަރެންނަކީ އުމަރުޒާހިރުގެ އަނިޔާ ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ހިސާބުގައި ލިބިފައި ހުރި މީހަކީމެވެ. ސްކޫލް ދައުރުގައި ނުކުރާ ކުށެއް ބޮލުގަ އަޅުވައިގެން (އޭނާގެ ރައްޓެހިފުޅު ބޭފުޅެއްގެ ދަރިކަލަކު ސަލާމަތް ކުރަން ގުރުބާން ކަންބަޅިޔެއްގެ ގޮތުގަ) ގޭގަ ބަންދު ކުރިއެވެ. އޭނާ މުނިސިޕަލްޓީގެ ބޮޑަކަށް ހުރިއިރު އެކިފަހަރު މަތިން އައްސުން ކުރި އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދެއްކެންވެސް ނެތެވެ. މިހެންގޮސް....އުމަރު ޒާހިރަކީ މޮޅު މީހެކެވެ. ގައުމީ ފެންވަރުގައި އިއްޒަތްތެރިޔެކެވެ. އެކަމަަކު ފަރުދީ ގޮތުން ޒާތީވުމުގައިވެސް ލާމަސީލު މީހެކެވެ. ފުރާނަފުޅަށް އަފޫ ދެއްވާށި.
23 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 06:51
ޒޫނާ
ރާ ޒާހިލުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް މުއިއްޒު އަށްވުރެ ގާބިލު ބޭފުޅަ ކަށް ތިބުނާ އަނަސް އެއްނުވާނެ. ދެން ލަލަލާ!!! 🤣🤣🤣
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 17:25
ޏަފީޓޯ
ޢައްދު އައް ނިސްބަތް ވާ މީހަކު ރިވިއު ކޮއް ހޯރަފުށީ މީހަކު ލިޔެ އެއްޗެއް ށާއިރު ކުރިއަސް މާލޭގަ ތިބި މާލޭ ރައްޔިތުން އަނަސް ޢަކައް ވޯޓެއް ނުދޭނެ އެވެ. ލަތީފq ވެsް ފައިސާ ހޯދަnް ތި ފިތުނަ ކުންފުނި ނޫން އެހެން ތަނެއް ހިޔާރުކުރިނަމަޔޭ ހިތައް އަރައެވެ. ފައިސާ ބޭނުމަސް ﷲ ދެއްވި އަބުރާއި އިއްޒަތް ތިގޮތައް ވެއްޔާ މޮޑެލާނެ ކަމަކަށް ހިޔެއްނuކުރަމެވެ. އިމާދު ލަތީފް އަށް ވެދުން ސަލާމް.