ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 18:01
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2021
ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޑީއާރްޕީން ތާއީދު ކުރަނީ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް: ޖާބިރު
 
އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ޕާޓީއަށް ނުދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ޙަޤީޤީ މާނައަކީ އެރަށެއްގައި ކުރަންހުރި ކަންކަން ރަށު ފެންވަރުގައި ޙާސިލުވެގެން ދިއުން
 
ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ހިސާބު ޖައްސަވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޑީއާރްޕީން ތާއީދުކޮށް އެންޑޯސް ކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުން ކަމަށް ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ މެމްބަރަކު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީއަކަށް ނުދެއްވުމަށް އެދިލައްވާ ކަމަށެވެ. ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން "ވަރަށް ގިނަ ހިސާބު ޖައްސަވާފައިވާ" ކަމަށާއި، ޑީއާރްޕީން އެންޑޯސް ކުރާނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުން ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ހިސާބު ޖައްސަވާފައި ދެއްތޯ ވާހަކަ ދައްކަވާނީ، ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލި އިރުވެސް ހަމަ އެންޑޯސް ކުރަނީ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ޑީއާރްޕީން އެނގޭތޯ
ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު

ޖާބިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ޙަޤީޤީ މާނައަކީ އެރަށެއްގައި ކުރަންހުރި ކަންކަން ރަށު ފެންވަރުގައި ޙާސިލުވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، އެމްޑީޕީންވެސް ގެންދަނީ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ނަމުގައި އަތޮޅު ތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ކެމްޕެއިން ޓީމުތަކާ ބައްދަލު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރައީސް ގެންދަވަނީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ މުހިއްމު މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
10%
58%
0%
6%
26%
0%
ކޮމެންޓް
26 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 09:29
އިބުރާ
މިމީހުންގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ އެއްވެސް ޢިލްމެއް ހުރި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ! ޑިމޮކްރަސީ ދަންނަ މީހުން ވާހަކަ ދައްކާގޮތެއް ވިޔަފާރި ސިކުނޑި ތަކަކަށް ނުވިސްނޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވެނީ!
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 13:14
މައިނާ
ޖާބިރާ ބަލަގަ ތިޕާޓީގަހުރީ ކަލެޔާ ކަލޭގެ އަންހެނުންކަން ކަލެޔަކަށް ނޭންގޭދޯ؟ ބަލަގަ މޮޔަނުގިވާ ހުރެވޭތޯ ބަލަގަ.