މަގޭ ރިޕޯޓް
ސަރވިސްޗާޖްގެ ޤަވާއިދާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުވެގެންދާނެތަ؟
 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުން ނުދާނަމަ ޖޫރިމަނާވެސް ކުރާނެ
 
މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ ހައްލުނުވެ އޮތް ބޮޑު މައްސަލައެއް
 
ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިވަނީ ސަރވިސްޗާޖާ ބެހޭ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާފައި
ކ. މާލެ |
ރިސޯޓު މުވައްޒަފެއް
ފޭސްބުކް

ސަރވިސްޗާޖްގެ މައްސަލައަކީ އަބަދުވެސް ވާޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. ހަމަހަމަކަމާއެކު ސަރވިސްޗާޖް ނުލިބޭ މައްސަލައާއި ސަރވިސްޗާޖް ދިނުމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް އެ މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާއެކެވެ. މިކަންތައްތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް، ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިވަނީ ސަރވިސްޗާޖްއާ ބެހޭ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާފައެވެ. މިއާއެކު ޒަމާނުއްސުރެ ހައްލުނުވެ އޮތް ސަރވިސްޗާޖްގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެކަމުގެ އުންމީދު މިވަނީ ކުޑަކޮށް އާލާވާން ފަށާފައެވެ.

ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ މި ޤަވާއިދަކީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސަރވިސްޗާޖް ނަގަމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސަރވިސްޗާޖް ބަހަންޖެހޭ ގޮތް ކަނޑައަޅައި އެގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ސަރވިސްޗާޖް ބަހަމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ. ސަރވިސްޗާޖްގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާއާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބަހާ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭގޮތަށް މި ޤަވާއިދުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި ޤަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުން ސަރވިސްޗާޖް ނަގަންވާނީ، އެ ވިޔަފާރިއަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކުން، ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ މަދުވެގެން %10 (ދިހައެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޭޓުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް، ޓްރެއިނިން ރިޒޯޓެއް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓަލެއް، އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް، ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް އެކުގައި، ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ ވަކި ބައެއް، ވަކި ކޮޓަރިއެއް، ވަކި ކޮޓަރިތަކެއް ނުވަތަ ވަކި ގެއެއް، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގަކަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން ސަރވިސްޗާޖް ނަގަންވާނީ، އެގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ އަގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ސަރވިސްޗާޖްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ތެރެއިން، އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި %1 ނެގިދާނެކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ނަގައިގެން ނުވާނެކަމުގައި މި ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްޗާޖުގެ ފައިސާއިން ދުވާލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ހިސާބުކުރާނީ، ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބަހަން ލާޒިމުވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު، އެ މަހެއްގައި ޚިދުމަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޖުމްލަ ދުވަސްތަކުން ގެއްލައިގެންނެވެ.

މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ސަރވިސްޗާޖް ނެގުން ލާޒިމްވާ ފަރާތްތަކާއި، ސަރވިސްޗާޖް ނަގާ އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން، ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުން ނުދާނަމަ، ނުވަތަ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ ފަހަރު -/10،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން، އަދި ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބައިލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެކަމަށްވެސް ވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިފަދަ އެތައް ޤަވާއިދުތައް ހެދިގެންދާއިރުވެސް މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހަޤީޤީ މާނާގައި ހައްލު ލިބިގެންދާނެތޯއެވެ. މިފަދަ ކިތަންމެ ޤަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކެއް ހެދިފައިވީ ނަމަވެސް މި ޤަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ކުރަނީ މަދުބައެކެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ނުކުރާ ގިނަ ބަޔަކާމެދު ފިޔަވަޅު ނާޅާ ދޫކޮށްލެވިގެންދާ މަންޒަރު މަދުން ނަމަވެސް ފެނިގެންދެއެވެ.

އުންމީދަކީ މި ހެދި ޤަވާއިދުގެ ސަބަބުން ހަމަހަމަކާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް ހައްޤުވާ މިންވަރަށް އެމީހުންނަށް ސަރވިސްޗާޖް ލިބިގެންދިއުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved