ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 17:31
ސަރވިސް ޗާޖް ނުދިނުމުން ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާކުރަނީ
ސަރވިސް ޗާޖް ނުދިނުމުން ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރވިސް ޗާޖު ނުދިނުމުގެ މައްސަލަ
ސަރވިސް ޗާޖް ނުދިނުމުން ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ ކުރަންފަށައިފި
 
ސަރވިސް ޗާޖް ލިބޭނެ އެއްވެސް އުސޫލެއް އެރިސޯޓުން މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސާފައެއް ނުވޭ
 
މީގެ ކުރިން ދެނީ ބޯނަސްއެއް

މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް ޗާޖް ނުދިނުމުން ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ސުޕަވައިޒަރ ލެވެލްގެ ބޭފުޅަކު ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވި ގޮތުގައި، ސަރވިސް ޗާޖް ލިބޭނެ އެއްވެސް އުސޫލެއް އެރިސޯޓުން މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އެރިސޯޓުން ސަރވިސް ޗާޖް ނުދޭކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ދެނީ ބޯނަސްއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ބޯނަސްވެސް މަހަކު 6000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކި މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ތަފާތުކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންގުޅޭކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް އެރިސޯޓުގައި މާރަނގަޅަށް ކަންތައްކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި މުވައްޒަފެއްނަމަ އޮފް ދުވަހު ރޫމުގައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުޅި ރަށުގައި އުޅުމުގެ އިތުރުން ސްނޯކްލިންގ ފަދަ ކަންކަމުގައި އުޅެވޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް މިފަދަ ފުރުސަތެއް ނޯންނަކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުޒާހަރާގައި އެރިސޯޓުގެ 200 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހައްގުވާ ސަރވިސް ޗާޖް ދިނުމަށް މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރީން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން، މިހާރު އެރިސޯޓާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މެނޭޖަރު ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރީންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސަރވިސް ޗާޖަށް އެޑްޖަސްޓްމެންޓްތަކެއް ގެނައުމަށްފަހު އެކަން އަންގާނެކަމަށް މެނޭޖަރު ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރީންނަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
59%
0%
29%
0%
12%
ކޮމެންޓް