ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 23:21
ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން
ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިތުރު 1745 މީހަކު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި
 
ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 217،597ށް އަރާފައި
 
މާލެ ސަރަޙައްދުން 121،630 މީހަކު ވެކްސިން ޖަހާފައިވޭ
 
އަތޮޅު ތެރެއިން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 95،967ށް އަރާފައި

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިތުރު 1745 މީހަކު ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ 1745 މީހުންނަކީ ވެސް އަތޮޅު ތެރޭގައި ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނެވެ. އެއާއެކު، އަތޮޅު ތެރެއިން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 95،967ށް އަރާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާތަނަށް މާލެ ސަރަޙައްދުން 121،630 މީހަކު ވެކްސިން ޖަހާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 217،597ށް އަރާފައެވެ.

ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ޚާއްސަ ކެޓެގަރީގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުން، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒްދިނުން މެދުކަނޑާލީ މާރިޗް 15 ގައެވެ. ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒްދިނުން މެދުކަނޑާލި ނަމަވެސް ޚާއްސަ ކެޓެގަރީތަކުގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭ ގޮތަށް އޮތީ ހަަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް19ގެ ވެކްސިން ދެމުންދާއިރު އެހެން ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވެސް ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ކަމަށާއި، އާއްމުންގެ ހިތްތަކުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް)ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ޕީޑިއޮޓްރިކް އިންފެކްޝަންސް އެކްސްޕާޓް، ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު ސިއްހީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެސް ރިޕޯޓުކުރާނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ރިޕޯޓު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ނިސްބަތުން މަދު ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑަށް ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވި ކޭސްތައް އިތުރަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއީ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި މައްސަލަތޯ ކަށަވަރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މުޅި ދުނިޔެ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ވެކްސިން ދެމުން ދަނީ އެބައްޔަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ އެހެނިހެން ބަލިތައް އުޅޭނެ ކަމަށާއި، ވެކްސިން ޖެހި އެހެން ބަޔަކަށް މީހާ ހުށަހެޅިގެން ގޮސްދާނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެއީ ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ކަމެއްކަމަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ދިނުމަށްފަހު ހަށިގަނޑުގައި ދީފާއީ ބާރު އުފެދުމަށް ނުވަތަ އެންޓި ބޮޑީ އުފެދެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެހަފްތާ ނަގާ ކަމަށާއި، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދެވިފައިވަނީ ގާތްގަނޑަށް 46 އިންސައްތައަށް ކަމަށްވާއިރު، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަށް އާބާދީގެ 70 އިންސައްތައަށް ވެކްސިން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް އަދި ދުވަސް ނަގާނެކަން ޑރ. ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ބޮޑުވަޒީރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
މަދިރިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަވާތީ އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުތަކުގައި މަދިރި އާލާނުވާނެހެން ސާފުކުރުމަށް އަންގައިފި
އަރިދަފުސް ރޯގާ، އިންފްލުއެންޒާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް
ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ޑެންގީހުން ފެނޭ، ހުން މަޑުވާތާ ފުރަތަމަ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ: ޑރ.ފައިސަލް
ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު، މިދިޔަ މަހު 100ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ